BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Temel’in yeri

Temel’in yeri

Dok­tor, Te­mel’e sor­muş, -Ba­ca­ğın na­sıl? “-Hâ­lâ se­ki­yo­rum...” -De­vam­lı mı?... “-Yok... Yü­rür­ken...”Dok­tor, Te­mel’e sor­muş, -Ba­ca­ğın na­sıl? “-Hâ­lâ se­ki­yo­rum...” -De­vam­lı mı?... “-Yok... Yü­rür­ken...” tu­zak­tan ku­man­da (...STAR-Des­ti İz­di­vaç) ES­RA EROL: Bir te­le­fon ko­nu­ğu­muz var, bu­yu­run be­ye­fen­di?... TE­LE­FON­DA­Kİ AM­CA: Ben dün­kü ba­yan için ara­mış­tım ama, ka­çır­dım onu ga­li­ba... ES­RA EROL: Stüd­yo­da­ki ba­yan­lar­la il­gi­len­di­ği­niz var mı?... TE­LE­FON­DA­Kİ AM­CA: Yok, on­la­rı gö­züm tut­ma­dı... Bir film di­ya­lo­ğu! “-İn­san­lar sır­la­rı­nı pay­laş­mak için be­ni se­çi­yor­lar... Pe­ki ben ki­me gü­ve­ne­bi­li­rim?...” (...Scan­dal fil­min­den) kri­tik “-Bun­lar her ge­liş­me­yi sek­te­ye uğ­rat­mak is­te­yen bir zih­ni­yet­tir... CHP zih­ni­ye­ti su­suz­luk­tur... CHP zih­ni­ye­ti çöp­lük­tür... CHP zih­ni­ye­ti ha­va kir­li­li­ği­dir... Bu­nu böy­le bi­lin...” (...Tay­yip Er­do­ğan) biz­den ha­ber­ler Ge­ce ser­vi­si 01.15’te kal­ka­cak­tır... Yu­suf za­ma­nı ge­len ser­vi­se gi­den­le­re ri­ca edi­yor, “-Abi bir 5 da­ki­ka işim var, ser­vi­si bek­le­tir mi­si­niz?...” Ser­vis bek­le­ti­li­yor, is­te­nen 5 da­ki­ka 25 da­ki­ka çı­kı­yor, ni­ha­ye­tin­de Yu­suf bi­ni­yor... Şo­för sert­çe ga­za bas­mış­ken ve ho­mur­dan­ma­lar he­nüz bit­me­miş­ken, “Aa­a” di­yor Yu­suf; “-Ben ara­bay­la gel­miş­tim, in­dir be­ni in­dir...” te­be­şir to­zu “-Mut­lu­luk top gi­bi­dir... Yu­var­lan­dı­ğın­da ar­ka­sın­dan ko­şar, dur­du­ğun­da aya­ğı­mız­la tek­me­le­riz...” (...A.Cha­te­aub­ri­and) ha­ya­ta Da­ir As­lın­da, ya­pa­bi­le­ce­ğin her şe­yi yap­say­dın, ken­din de şa­şar­dın... Bu güç, ken­di­ni de­ğiş­ti­re­ce­ği­ne inan­dı­ğın an or­ta­ya çı­ka­cak... Şu an­da için­de, ha­yal bi­le ede­me­di­ğin şey­le­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek güç var... Bu­gün ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor­sun ama ya­rın ne ola­cak­sın bil­mi­yor­sun... Her şe­ye dai­ma ya­pa­bi­le­ce­ğin şey­ler ola­rak bak... İs­te­di­ğin her­han­gi bir şe­yi ya­pa­bi­lir, Sa­hip ol­mak is­te­dik­le­ri­ne sa­hip ola­bi­lir, Ol­mak is­te­di­ğin ola­bi­lir­sin... As­la, “hiç­bir za­man” de­me... De­ne­me­den ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni bi­le­mez­sin... (...Lau­ra Roo­ney) ka­dın­lar&er­kek­ler KA­DIN: Asıl tu­haf­lık sen­de... Ai­lem­den hiç kim­se­yi sev­mi­yor­sun... ADAM: Ya­lan söy­le­me... Bir ke­re se­nin ka­yın­va­li­de­ni be­nim­kin­den da­ha çok se­vi­yo­rum... *** KA­DIN: Ha­yat­ta iki şe­yi son de­re­ce gü­zel pi­şi­ri­rim doğ­ru­su... Bi­ri pat­lı­can oturt­ma, di­ğe­ri el­ma­lı pas­ta... ADAM: Bu ye­di­ğim han­gi­si?... *** AR­KA­DA­ŞI: Ay­rıl­dı­ğı­nı duy­dum, çok üzül­düm, ne ol­du?... ADAM: Ka­rı­ma ço­rap­la­rın çok kı­rış­mış de­dim... Me­ğer aya­ğın­da ço­rap bi­le yok­muş... Adam kah­ve­ye iki gö­zü mos­mor, yü­zü çi­zik için­de gir­miş... Ar­ka­da­şı ya­naş­mış ve sor­muş; -Hay­ro­la... Kim yap­tı bu­nu?... “-Ka­rım yap­tı...” -Pe­ki o mem­le­ket­te de­ğil miy­di?... “-Ben de öy­le sa­nı­yor­dum...” İğ­ne­lik... > EN­TRİ­KA Du­rul­ma­yı bek­ler­ken, Ye­ni dal­ga çı­kı­yor... Bu de­fa ta­mam der­ken, Al­da­tıl­mak yı­kı­yor! Kin mi var sü­re­ge­len, Bu ül­ke­de Bi­zans’tan? Böl­me gay­re­ti ne­den, Çal­dık­la­rı ni­ye çan? Üre­ti­yor ya­lan kin, Kur­duk­la­rı fab­ri­ka... Bi­zans­çı zih­ni­ye­tin, Gı­dâ­sı mı en­tri­ka? (...Se­fa Ko­yun­cu) OKU yo­rum Tur­ki­ye­ga­ze­te­si.com Ga­ze­te­ni­zi in­ter­net say­fa­nız­dan ta­kip et­me fır­sa­tı bu­lu­yo­rum... Sa­de, der­li-top­lu bir ön yü­zü­nüz var... An­cak ha­ber ve yo­rum­la­ra oku­yu­cu gö­rüş­le­ri açı­lır­sa, oku­yu­cu/ga­ze­te ile­ti­şi­mi da­ha iyi sağ­la­nır ka­na­atin­de­yim... EDİ­TÖR NO­TU: Oku­yu­cu gö­rüş­le­ri ta­le­bi ve say­fa­nın ye­ni dü­zen­le­me­le­ri ile il­gi­li ça­lış­ma­lar sü­rü­yor... Al­bü­mü­nüz... Dün­kü ga­ze­te­nin “Ka­dın Ai­le” say­fa­sın­da “Al­bü­mü­nüz” baş­lı­ğı al­tın­da çı­kan fo­toğ­raf, bir ön­ce­ki gün çı­kan re­sim­le ay­nı... Üs­te­lik res­min al­tın­da­ki isim er­kek ço­cu­ğu­na, fo­toğ­raf kız ço­cu­ğu­na ait... (...Gi­zem Naz) EDİ­TÖR NO­TU: Fo­toğ­raf de­di­ği­niz gi­bi bir ön­ce­ki gün­den kal­mış­tır... Oku­yu­cu­la­rı­mız­dan, özür di­le­riz... S.Ö.Z. der ki; “-Çok kor­kan ve hiç kork­ma­yan in­san­lar­dan kor­kun...” (...So­ğuk­tan tit­rer­ken et­ti­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT