BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HÜLYA AVŞAR: Banu Alkan beni kovdurdu

HÜLYA AVŞAR: Banu Alkan beni kovdurdu

‘Si­ne­ma­cı’ prog­ra­mı­na ko­nuk olan Hül­ya Av­şar, Ba­nu Al­kan ile ilk kez kar­şı­laş­tı­ğı gü­nü an­lat­tı.‘Si­ne­ma­cı’ prog­ra­mı­na ko­nuk olan Hül­ya Av­şar, Ba­nu Al­kan ile ilk kez kar­şı­laş­tı­ğı gü­nü an­lat­tı. 17-18 yaş­la­rın­day­ken an­ne ve ba­ba­sıy­la İs­tan­bul Ka­dı­köy’de­ki Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’nde do­la­şır­ken bir ka­la­ba­lık gö­rüp yak­la­şan Hül­ya Av­şar, Ba­nu Al­kan ile göz­ gö­ze gel­miş. An­cak ne ol­duy­sa o an­da ol­muş. Av­şar kı­zı, ilk kez di­le ge­tir­di­ği bu hi­ka­ye­yi şöy­le ak­tar­dı: “An­nem ve ba­bam­la Ba­ha­ri­ye Cad­de­si’nde ge­zi­yo­ruz. Bir bak­tım Ba­nu Al­kan otu­ru­yor ora­da. ‘Ba­na do­kun­ma­yın ben bir sta­rım’ eda­sın­da. Her za­man­ki Ba­nu Al­kan tav­rı! Bir an­da göz­ gö­ze gel­dik. Far­kın­da ol­ma­dan en öne geç­mi­şim. 17-18 yaş­la­rın­day­dım. Bir ara Ba­nu Al­kan, bir şey­ler yap­tı ve ‘Şu ka­la­ba­lı­ğı da­ğı­tın’ de­di. Çok bo­zul­dum ta­bii. Ba­nu Al­kan’ın ya­nın­da da Os­man Se­den otu­ru­yor­du. Dik­ka­ti­ni çek­mi­şim. ‘Gi­din bu­lun’ de­miş ama be­ni bu­la­ma­dı­lar. An­cak gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­dan son­ra be­ni ta­nı­mış ve ilk fil­mim olan Ha­ram’ı da o çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 90631
  % 0.82
 • 4.8376
  % -0.15
 • 5.6629
  % 0.13
 • 6.4044
  % -0.01
 • 193.555
  % -0.19
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT