BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Okul gibi hastane

Okul gibi hastane

Er­zu­rum Böl­ge Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde te­da­vi gö­ren öğ­ren­ci­le­rin ders­le­rin­den ge­ri kal­ma­ma­la­rı maksadıyla ‘Has­ta­ne Okul’ uy­gu­la­ma­sı baş­la­tıl­dıTedavi gören öğrenciler, hastanede oluşturulan sınıfta öğretmen eşliğinde derslerinden geri kalmıyorlar. > Ah­met Ak­bu­ğa ER­ZU­RUM İHA Er­zu­rum Böl­ge Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde, gö­rev­len­di­ri­len iki öğ­ret­men­le bir­lik­te, “Has­ta­ne Okul” sı­nı­fı oluş­tu­rul­du. Has­ta­ne­nin Ço­cuk Bö­lü­mü ser­vi­sin­de yer alan sı­nıf­ta has­ta öğ­ren­ci­le­re öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan ders ve­ri­lir­ken, bu şe­kil­de de öğ­ren­ci­le­rin ders­le­rin­den ge­ri kal­ma­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Faz­lı Er­do­ğan, iki öğ­ret­men­le su­nu­lan hiz­met sa­ye­sin­de mi­nik has­ta­la­rın eği­tim ve öğ­re­tim­den ge­ri kal­mama­la­rı­nı plan­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. ­Has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren il­köğ­re­tim o­ku­lu 2. sı­nıf öğ­ren­ci­si El­van Tut­kun ise, “Bu has­ta­ne di­ğer­le­rin­den çok fark­lı. O­kul gi­bi öğ­ret­me­nim var. Ba­na ders ça­lış­tı­rı­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97542
  % 2.61
 • 4.5913
  % -2.82
 • 5.3505
  % -2.42
 • 6.0872
  % -1.49
 • 187.347
  % -1.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT