BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÜRESEL TERÖR Obama’yı bekliyor

KÜRESEL TERÖR Obama’yı bekliyor

Radikal Hristiyan gruptan felaket senaryoları: “Oba­ma baş­kan olur­sa ABD kent­le­ri­ne te­rö­rist sal­dı­rı­lar ya­pı­la­cak. İran, İs­ra­il’e nük­le­er bom­ba ata­cak... Rus­ya Do­ğu Av­ru­pa’ya sal­dı­ra­cak...DÜNYANIN UMU­DU OL­DU İs­lam coğ­raf­ya­sı­na yap­tık­la­rı sa­vaş­lar­la ta­ri­he ad­la­rı­nı yaz­dı­ran Bush­lar’a kar­şı Müs­lü­man­la­rın gü­ve­ni “sı­fı­ra” in­miş du­rum­da... Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da ol­du­ğu gi­bi Müs­lü­man ül­ke­ler­de de, Oba­ma’yı ABD baş­kan­lık kul­tu­ğun­da gör­mek is­te­yen­le­rin sa­yı­sı hız­la ar­tı­yor. En­do­nez­ya­lı­lar Oba­ma’ya olan sem­pa­ti­le­ri­ni, mo­za­ik afiş­ler­le böy­le gösterdi. Amerika’daki baş­kan­lık se­çi­mi an­ket­le­rin­de açık fark­la ön­de gi­den De­mok­rat aday Ba­rack Oba­ma’ya kar­şı çı­kan bir ra­di­kal Hris­ti­yan grup, Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­si du­ru­mun­da bir di­zi fe­la­ke­tin ABD’yi ve dün­ya­yı vu­ra­ca­ğı­nı ile­ri sür­dü. “Ai­le Ey­le­mi Üze­rin­de Odak­lan­ma” ad­lı gru­bun in­ter­net si­te­sin­de yer alan “Oba­ma Ame­ri­ka­sı’nda 2012’den bir mek­tup” ad­lı ya­zı­da, Oba­ma’nın aşı­rı li­be­ral ol­du­ğu sa­vu­nu­lan po­li­ti­ka­la­rı­nın, fe­la­ket­le­ri da­vet ede­ce­ği id­di­a edil­di. KÜR­TA­J Bİ­LE SE­ÇİM MAL­ZE­ME­Sİ Ya­zı­da, Oba­ma’nın 4 Ka­sım se­çi­mi­ni ka­zan­ma­sı du­ru­mun­da bir­kaç yıl için­de “ABD’nin dört ken­ti­ne te­rö­rist sal­dı­rı­la­rın dü­zen­len­di­ği, İran’ın İs­ra­il’e nük­le­er bom­ba at­tı­ğı, Rus­ya’nın do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne sal­dır­dı­ğı, Irak’ın El Kai­de’nin eli­ne düş­tü­ğü ve ABD’nin bü­tün eya­let­le­rin­de eş­cin­sel ev­li­lik­le­ri­nin ve kür­taj­la­rın yay­gın­laş­tı­ğı” ha­ya­li bir se­nar­yo di­le ge­ti­ril­di. Ya­zı­da, bu so­nuç­lar­la kar­şı­la­şıl­ma­ma­sı için, inanç­lı va­tan­daş­lar­dan Oba­ma’ya oy ver­me­me­le­ri is­ten­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT