BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Paris diye Macar köyüne bıraktılar!

Paris diye Macar köyüne bıraktılar!

Filmde Şener Şen, hemşehrilerini böyle dolandırmıştı.Şe­ner Şen ve İl­yas Sal­man’ın unu­tul­maz fil­mi ‘Ban­ker Bi­lo’da ya­şa­nan­lar Ma­ca­ris­tan’da ger­çek ol­du... İki Türk ve bir Su­ri­ye­li ka­çak göç­men, Pa­ris di­ye Ma­ca­ris­tan’ın üc­ra bir kö­yü­ne bı­ra­kıl­dı. Ma­ca­ris­tan Sı­nır Mu­ha­fız­la­rı söz­cü­sü, 29 ya­şın­da­ki Türk in­san ka­çak­çı­sı Y.H’nin, göç­men­le­ri Pa­ris’e gö­tür­mek vaa­diy­le Ro­man­ya sı­nı­rın­dan Ma­ca­ris­tan’a ka­çak yol­lar­dan sok­tu­ğu­nu bil­dir­di. Du­ru­mun far­kı­na va­ran şaş­kın Türk ka­çak­la­rın Ro­man­ya ma­kam­la­rı­na tes­lim edil­di­ği, Su­ri­ye­li­nin ise Ma­ca­ris­tan’dan sı­ğın­ma ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Tu­tuk­la­nan Y.H’nin Türk­ler­den 3 bin, Su­ri­ye­li­den ise 5 bin eu­ro al­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT