BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hastanede “helal et” uygulaması başlatıldı

Hastanede “helal et” uygulaması başlatıldı

Hong Kong’ta bu­lu­nan 4 has­ta­ne, İs­lamî ku­ral­la­ra uy­gun o­la­rak ke­si­mi ya­pı­lan et­ler­den ha­zır­la­nan ye­mek­le­ri ilk de­fa me­nü­le­ri­ne da­hil et­ti.Hong Kong’ta bu­lu­nan 4 has­ta­ne, İs­lamî ku­ral­la­ra uy­gun o­la­rak ke­si­mi ya­pı­lan et­ler­den ha­zır­la­nan ye­mek­le­ri ilk de­fa me­nü­le­ri­ne da­hil et­ti. Şu­an i­çin 4 has­ta­ne­de uy­gu­la­ma­ya baş­la­nan “he­lal et” me­nü­sü, Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan da o­lum­lu bir ge­liş­me o­la­rak ni­te­len­di. Söz ko­nu­su has­ta­ne­ler İs­la­mi şart­la­ra uy­gun o­la­rak ke­si­len et­ler­den, ye­mek­le­rin ta­rif­le­ri­ne ve pi­şir­me u­sul­le­ri­ne ka­dar o­lan her sü­reç, hü­kü­met bün­ye­sin­de­ki ye­rel İs­lamî ku­rum­lar­ca ka­bul e­dil­mek ve ser­ti­fi­ka­lan­dı­rıl­mak zo­run­da. Bu a­ra­da ke­sim­ha­ne­den ge­len et­ler ay­rı kap­lar­la u­laş­tı­rı­lı­yor ve bu et­ler­den ya­pı­lan ye­mek­ler de ay­rı kap­lar­da pi­şi­ri­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT