BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuzu alıp koşabilmek

Tuzu alıp koşabilmek

Irak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ge­ne­ral Ba­ba­kir Zi­ba­ri, Tür­ki­ye‘ye me­saj gön­de­ri­yor ama kim ol­du­ğu me­rak edil­mi­yor! Sa­hi, kim bu ge­ne­ral?Irak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ge­ne­ral Ba­ba­kir Zi­ba­ri, Tür­ki­ye‘ye me­saj gön­de­ri­yor ama kim ol­du­ğu me­rak edil­mi­yor! Sa­hi, kim bu ge­ne­ral? Ga­ze­te­ci dos­tum Me­te­han De­mir’in Zi­ba­ri ile rö­por­ta­jı­nı Hür­ri­yet ga­ze­te­si man­şe­te çı­kar­mış. Zi­ba­ri di­yor ki; “Me­sud Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin ‘evet’ di­ye­ce­ği her şe­ye evet di­ye­cek­tir. Ye­ter ki, An­ka­ra, ar­tık Kür­dis­tan ye­rel hü­kü­me­ti ile ko­nuş­sun, Bar­za­ni’yi mu­ha­tap al­sın. Bu ta­vır de­ği­şik­li­ği her şe­yi, sı­nı­rı bi­le de­ğiş­ti­rir.” - Si­zin sı­nır mı, yok­sa bi­zim sı­nır mı de­ği­şe­cek ? di­ye so­rul­mu­yor! * Yi­ne Zi­ba­ri di­yor ki; “Bar­za­ni ile ko­nu­şul­ma­sı du­ru­mun­da PKK’nın Ku­zey Irak’ta­ki var­lı­ğı so­na ere­bi­lir... Dağ­da­ki­le­ri­ne af çı­kar­tın.” Bar­za­ni ve Ta­la­ba­ni kır­mı­zı pa­sa­por­tu­nu ko­nu­şa­rak de­ğil de, kav­gay­la mı al­dı? Tür­ki­ye‘den gi­den res­mi he­yet­ler Bar­za­ni ile gö­rüş­tü­ğü­ne gö­re, bun­lar ko­nuş­ma­dan sa­yıl­mı­yor mu? Sad­dam Hü­se­yin yıl­lar­dan be­ri Dev­let Baş­ka­nı ol­du­ğu­na ve Kürt asıl­lı bi­ri­ni su­bay yap­ma­ya­ca­ğı­na, ken­di­ni giz­le­ye­me­ye­ce­ği­ne gö­re, ne­re­de eği­tim gör­dü de, ge­ne­ral rüt­be­si­ne yük­sel­di? * Zi­ba­ri kim? 61 ya­şın­da­ki Ge­ne­ral, Mu­sul‘da do­ğar. Bağ­dat As­ke­ri Ast­su­bay Oku­lu’nu bi­ti­rir. Irak or­du­su­na ast­su­bay ola­rak da­hil olur. 1973 yı­lın­da or­du­dan atı­lır. KDP’nin ku­ru­cu­su Bar­za­ni’nin ba­ba­sı Mus­ta­fa Bar­za­ni’nin ha­re­ke­ti­ne ka­tı­lır. Da­ha son­ra İs­ra­il‘de as­ke­ri eği­tim gö­rür. Ve uzun yıl­lar K.Irak dağ­la­rın­da peş­mer­ge ko­mu­tan­lı­ğı ya­par. ABD’nin Irak iş­ga­li son­ra­sın­da ku­ru­lan İyad Al­la­vi ka­bi­ne­sin­de Sa­vun­ma Ba­ka­nı olan Ali Al­la­vi’nin da­nış­man­lı­ğı­na, da­ha son­ra ise ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı­na ata­nır. 2003 yı­lın­dan son­ra ise peş­mer­ge­le­rin Mu­sul’u iş­gal et­me­sin­de bü­yük rol oy­nar. De­mek ki; ge­ne­ral de it­hal edi­le­bi­li­ni­yor­muş! Düz ova­da­ki­le­re; kla­sik­le­şen ‘te­rör­le mü­ca­de­le azim ve ka­rar­lık­la sü­re­cek­tir’ şar­kı­sı­nı söy­ler­ken, dağ­da­ki­le­rin ka­ba­ğı­nı, hı­yar zan­ne­de­rek tuz alıp koş­ma­ya de­vam eder­sek, şe­hit ana­la­rı­nın ya­ra­sı­na tuz ek­miş olu­ruz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT