BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Asya ve Avrupa kriz için toplandı

Asya ve Avrupa kriz için toplandı

As­ya ül­ke­le­ri ve Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den 43 ül­ke­nin dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rı kü­re­sel ma­li kri­zi ele al­mak için 7. As­ya -Av­ru­pa Zir­ve­sin­de bir ara­ya gel­di.As­ya ül­ke­le­ri ve Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den 43 ül­ke­nin dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rı kü­re­sel ma­li kri­zi ele al­mak için 7. As­ya -Av­ru­pa Zir­ve­sin­de bir ara­ya gel­di. Çi­n’­in baş­ken­ti Pe­ki­n’­de ger­çek­leş­ti­ri­len zir­ve­de Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so, kriz kar­şı­sın­da As­ya ve Av­ru­pa­’nın eş­gü­düm­lü ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di ve “Ya bir­lik­te çı­ka­ca­ğız ya da bir­lik­te ba­ta­ca­ğı­z” de­di. Çin Dev­let Ba­ka­nı Hu Cin­ta­o da kriz­de üze­ri­ne dü­şen va­zi­fe­yi en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ka­sım ayın­da da Was­hing­to­n’­da ön­de ge­len ül­ke­le­rin li­der­le­ri ben­zer bir top­lan­tı ya­pa­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT