BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF’den “ekonomik sicili iyi olan” ülkelere özel kredi

IMF’den “ekonomik sicili iyi olan” ülkelere özel kredi

Ara­la­rın­da Tür­ki­ye­’nin de bu­lun­du­ğu ül­ke­le­re ve­ril­me­si plan­la­nan kre­di­ler ile dal­ga­lan­ma­la­ra kar­şı hız­lı li­ki­di­te akışı sağ­lan­ma­sı hedefleniyor.Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) elin­de bu­lun­dur­du­ğu 200 mil­yar do­lar­lık kay­na­ğı kul­lan­dır­mak için ha­re­ke­te geç­ti. IMF, özel­lik­le ara­la­rın­dan Tür­ki­ye­’nin de bu­lun­du­ğu Bre­zil­ya ve Gü­ney Ko­re gi­bi “i­yi eko­no­mik si­ci­le­” sa­hip ül­ke­le­re kı­sa va­de­li, dö­viz cin­sin­den özel bir kre­di im­ka­nı su­na­cak. Ha­len gö­rüş­me­le­ri de­vam eden, İc­ra Di­rek­tör­le­ri Ku­ru­lu­’n­da da ele alı­na­cak olan ye­ni fi­nans­man im­ka­nı, iç ve dış dal­ga­lan­ma­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la, hız­lı bir li­ki­di­te sağ­la­ma­yı amaç­lı­yor. Kre­di­den ya­rar­lan­mak is­te­yen ül­ke­le­rin borç­lan­ma prob­le­mi­nin ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Di­ğer bir şart ise üye ül­ke­nin ya­pı­sal bir eko­no­mik sı­kın­tı­sı­nın ol­ma­ma­sı ve eko­no­mik so­run­la­rın kü­re­sel dal­ga­lan­ma­nın ikin­cil et­ki­sin­den kay­nak­lan­ma­sı ol­ma­sı. IMF yet­ki­li­le­ri, Tür­ki­ye, Bre­zil­ya ve Gü­ney Ko­re gi­bi ül­ke­le­rin, Fon ile son dö­nem­de acil an­laş­ma sı­kın­tı­sı­na gi­ren Ma­ca­ris­tan ve di­ğer ül­ke­le­re gö­re, da­ha fark­lı ve iyi ko­num­da ol­duk­la­rı­na dik­kat çe­ki­yor. IM­F’­nin da­ha son­ra­ki aşa­ma­da, di­ğer ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re de bu im­ka­nı su­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT