BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hollanda’dan yönetici maaşlarına sınırlama

Hollanda’dan yönetici maaşlarına sınırlama

Hol­lan­da hü­kü­me­ti, ka­mu ku­rum­la­rıy­la dev­le­tin or­tak ol­du­ğu ya­rı res­mi bü­yük şir­ket­ler­de ça­lı­şan üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin yıl­lık ge­lir­le­ri­ne sı­nır ge­ti­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı.Hol­lan­da hü­kü­me­ti, ka­mu ku­rum­la­rıy­la dev­le­tin or­tak ol­du­ğu ya­rı res­mi bü­yük şir­ket­ler­de ça­lı­şan üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin yıl­lık ge­lir­le­ri­ne sı­nır ge­ti­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Hü­kü­me­tin söz ko­nu­su ka­ra­rı, ka­mu­laş­tı­ra­rak bir bö­lü­mü­ne or­tak ol­du­ğu For­tis ve ING Ban­ka­sı yö­ne­ti­ci­le­ri­nin mil­yon­lar­ca eu­ro­yu bu­lan ma­aş ve öden­ti­le­ri­nin ka­mu­oyun­da oluş­tur­du­ğu tep­ki­ler üze­ri­ne al­dı­ğı be­lir­til­di. Bun­dan böy­le yal­nız­ca ka­mu hiz­me­ti ve­ren ku­rum­lar­da ça­lı­şan üst dü­zey bir yö­ne­ti­ci­nin top­lam yıl­lık maa­şı 176 bin eu­ro ile sı­nır­lı ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT