BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kriz sadece piyasaları değil sağlığı da vuruyor

Kriz sadece piyasaları değil sağlığı da vuruyor

Uz­man­lar, k­riz­den kay­nak­la­nan en­di­şe ve st­re­sin in­san­lar­da ağ­rı­lı has­ta­lık­la­ra se­bep ol­du­ğu­nu bil­dir­di.Kü­re­sel kriz sa­de­ce ma­li pi­ya­sa­lar­da dep­rem mey­da­na ge­tir­mek­le kal­mı­yor in­san sağ­lı­ğı­nı da olum­suz et­ki­li­yor. New York Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si kas ağ­rı­la­rı araş­tır­ma di­rek­tö­rü Dr. Nor­man Mar­cus, ma­li kri­zin mil­yon­lar­ca in­sa­nın iş­le­ri, ev­le­ri ve emek­li­lik bi­ri­kim­le­ri ko­nu­sun­da en­di­şe­len­me­le­ri­ne ne­den ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu stres ve ger­gin­li­ğin ço­ğu sırt ve bo­yun ağ­rı­la­rı­nın so­rum­lu­su ol­du­ğu­na işa­ret et­ti. “Ger­gin, en­di­şe­li, ür­kek ve öf­ke­liy­se­niz, sırt, omuz ve bo­yun kas­la­rı­nız bü­zü­lür ve stres ile ger­gin­li­ğin so­nu­cu ola­rak kas­la­rın uzun sü­re bü­zül­me­si, gü­cü­nü­zü alıp gö­tü­ren cid­di ağ­rı­la­ra se­bep olu­r” di­yen Mar­cus, ko­şu, bi­sik­let, yüz­me gi­bi spor­sal fa­ali­yet­le­rin ağ­rı­la­ra ça­re ola­rak öne­re­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Gü­ve­ni­len bi­ri­siy­le ko­nuş­ma­nın da in­sa­nı ra­hat­lat­tı­ğı­nı söy­le­yen Mar­cus, “Ak­si du­rum­da ifa­de edil­me­yen kor­ku ve en­di­şe­ler ger­gin­li­ği ar­tı­rır ve her özel duy­gu bir kas­ta, fi­zi­ki du­ruş­ta, vü­cut di­li ve­ya yüz ifa­de­sin­de kar­şı et­ki ya­pa­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT