BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sermayesini koruyabilen AYAKTA KALACAK

Sermayesini koruyabilen AYAKTA KALACAK

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, önümüzdeki yıl sermayesini korumayı başaran ve nakdini iyi yöneten firmaların krizden daha güçlü çıkacağını söyledi> Adil Kü­çük SAN­LI­UR­FA BAN­KA­CI­LIK SEK­TÖ­RÜ BÜ­YÜ­YE­CEK E­ko­no­mi Ser­vi­si Mü­dü­rü­müz A­dil Kü­çük’ün so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Ya­dım­cı­sı Na­fiz Ka­ra­de­re (sağda), ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün 2009’da da bü­yü­ye­ce­ği­ni, an­cak bunun 2008 ka­dar ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Karadere, “Bankaların kredileri geri çağırmasını etik bulmuyorum” dedi. Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Ya­dım­cı­sı Na­fiz Ka­ra­de­re, 2009’un ka­zan­ma yı­lı de­ğil ayak­ta kal­ma yı­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “2009’da ser­ma­ye­si­ni ko­ru­ma­yı ba­şa­ran ve na­ki­ti­ni iyi yö­ne­ten fir­ma­lar kriz­den da­ha güç­lü çı­ka­r” de­di. Ga­ran­ti Ban­ka­sı­’nın Ana­do­lu Soh­bet­le­ri kap­sa­mın­da Şan­lı­ur­fa­’da so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dı­ran Ka­ra­de­re, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün 2009’da da bü­yü­ye­ce­ği­ni, an­cak bü­yü­me ora­nı­nın 2008 ka­dar ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “K­re­di hac­min­de de bir da­ral­ma ola­cak. Ön­ce kre­di da­ral­ma­sı oto sek­to­rün­de baş­la­ya­cak. Ko­nut sek­to­rün­de ise kre­di ar­ta­cak. An­cak 2009’da tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne olan ta­lep ar­ta­cak. 2009’da sek­tör kre­di ver­me­yi sür­dü­re­ce­k” dedi. KO­Bİ­’LE­RE TAV­Sİ­YE KO­Bİ­’le­rin kriz­de na­sıl dav­ran­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da da tav­si­ye­ler­de bu­lu­nan Ka­ra­de­re şun­la­rı an­lat­tı: “KO­Bİ­’ler sat­tık­la­rı ma­lın pa­ra­sı­nı he­men tah­sil ede­me­ye­cek. Bu se­bep­le kre­di­ye ih­ti­yaç du­ya­cak­lar. Ti­ca­ri kre­di­le­re olan ta­lep de­vam ede­cek. 2009’da pa­ra­sı­nı iyi yö­ne­ten, ser­ma­ye­si­ni ko­ru­ma­yı ba­şa­ran iş­let­me­le­rin kriz­den da­ha güç­lü çık­ma­sı yük­sek ih­ti­mal. KO­Bİ­’le­re tav­si­yem bu ge­ri dö­nü­şü uzun va­de­de olan iş­le­re kriz or­ta­mın­da gir­me­sin­ler. Bi­rey­ler de bü­yük ya­tı­rım­la­rı­nı or­ta­lık­ta­ki toz du­man kalk­tık­tan son­ra yap­sın­lar.” 2009’da fa­iz­le­rin bu­gün­kü se­vi­ye­nin al­tın­da ola­ca­ğı­nı, enf­las­yo­nun dü­şe­ce­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­de­re, Ga­ran­ti­’nin mev­du­atı­nın da art­ma­yı sür­dü­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ban­ka­la­rın kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­ma­sıy­la il­gi­li so­ru­yu ce­vap­lan­dı­ran Ga­ran­ti Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ka­ra­de­re, “Bu­nu yap­mak etik de­ğil­dir. Ga­ran­ti hiç­bir kre­di­si­ni ge­ri ça­ğır­ma­dı, ça­ğır­ma­ya­cak da­” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT