BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Kriz var’ diye yatırımları ERTELEMEYECEĞİZ

‘Kriz var’ diye yatırımları ERTELEMEYECEĞİZ

Tür­ki­ye­’yi ulus­la­ra­ra­sı are­na­daki ‘Et­kin Gi­ri­şim­ci­’ yarışmasında temsil edecek mü­te­şeb­bis­le­ri­miz, “Ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ve ha­yal­le­ri­mi­zi er­te­le­ye­cek de­ği­li­z” de­diYA­TI­RIM­LAR DE­VAM E­DE­CEK Et­kin Gi­ri­şim­ci o­la­rak Tür­ki­ye’yi tem­sil e­de­cek o­lan şir­ket­le­rin tem­sil­ci­le­ri (sol­dan sa­ğa) Şeb­nem Ka­ra­su, Aş­kın Ay­çe­lep, Ham­di Öz­kar­deş, Ham­di Gü­neş, Ay­nur Sü­ley­ma­noğ­lu, “ya­tı­rım­lar sü­re­cek” me­sa­jı ver­di. > Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TÜR­KON­FED) ile Ulus­la­ra­ra­sı Si­vil Top­lum Ku­ru­lu­şu En­de­avor Der­ne­ği­’nin or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği “Et­kin Gi­ri­şim­ci se­çim sü­re­cin­de Tür­ki­ye­’den aday ol­ma­ya hak ka­za­nan KO­Bİ­’ler be­lir­len­di. Tür­ki­ye­de ‘Et­kin Gi­ri­şim­ci’ ol­ma­ya hak ka­za­nan KO­Bİ­’ler, “Dün­ya­da bir kriz var di­ye ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ve ha­yal­le­ri­mi­zi er­te­le­ye­cek de­ği­li­z” de­di. HA­YAT DUR­MU­YOR Dün­ya­da mil­yar­lar­ca do­lar­lık fir­ma­la­rın bat­ma­sı­na se­bep olan eko­no­mik kriz Tür­ki­ye­’nin en et­kin KO­Bİ mü­te­şeb­bis­le­ri­ni kor­kut­ma­dı. KO­Bİ sa­hi­bi mü­te­şeb­bis­ler fark­lı po­je­le­ri or­ta­ya ko­yar­ken, pro­je­le­ri­nin ba­şa­rı­sı nok­ta­sın­da eko­no­mik kri­zin ken­di­le­ri­ne en­gel ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Kriz­den de kork­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci­ler, “Fir­ma­la­rı­mı­zı or­ta­ya koy­du­ğu­muz fark­lı pro­je­le­ri­miz­le bir yer­le­re ge­tir­dik. Bu­gün bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık. Eko­no­mik kriz var di­ye ha­yat du­ra­cak de­ğil. Tür­ki­ye ola­rak da­ha ön­ce de çok kriz gör­dük ve bu ko­nu­da de­ne­yim­li­yiz. Ya­tı­rım­la­rı­mız de­vam ede­ce­k” de­di. “Et­kin Gi­ri­şim­ci­” se­çim­le­rin­de Tür­ki­ye ada­yı olan isim­ler, Ham­di Gü­neş, Ham­di Öz­kar­deş, Aş­kın Ay­çe­lep, Ay­nur Sü­ley­ma­noğ­lu, Şeb­nem Ka­ra­su ola­rak be­lir­len­di. Se­çi­len aday­lar­dan Ham­di Gü­neş, ta­rım ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­rir­ken, Ham­di Öz­kar­deş ile Aş­kın Ay­çe­le­p’­in Mas­ter-Sli­de ad­lı şir­ket­le­riy­le in­şa­at sek­tö­rün­de ça­lı­şı­yor. Se­çi­len di­ğer gi­ri­şim­ci­ler­den Ay­nur Sü­ley­ma­noğ­lu, teks­til sek­tö­rün­de Em­pri­me bas­kı bo­ya­la­rı üze­ri­ne ça­lı­şır­ken, di­ğer gi­ri­şim­ci Şeb­nem Ka­ra­su ise, Ste­am­lab ad­lı şir­ke­tiy­le gı­da gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Ana­do­lu dün­ya ile kay­na­şa­cak TÜR­KON­FED Baş­ka­nı Ce­lal Bay­sel ise Tür­ki­ye­’de bu prog­ra­ma gi­ren Ana­do­lu KO­Bİ­’le­ri ile yurt dı­şın­da­ki KO­Bİ­’ler ara­sın­da ulus­la­ra­ra­sı bir ağ ku­ru­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bay­sel, “En­de­avo­r’­un tüm dün­ya­da seç­ti­ği şir­ket­le­re ver­di­ği des­tek, sis­tem ve stra­te­ji des­te­ği ka­dar, ulus­la­ra­ra­sı net­work sağ­la­ma gi­bi pa­ha bi­çil­mez alan­la­rı kap­sı­yor. Do­la­yı­sıy­la bu kri­ter­le­re uyu­yor ol­mak, şir­ket­ler için yep­ye­ni ufuk­la­ra doğ­ru yel­ken aç­mak an­la­mı­na ge­li­yo­r” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT