BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tekstilciler Denizli’de buluşuyor

Tekstilciler Denizli’de buluşuyor

Denizli’de düzenlenecek Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Zirvesi’nde sektörün problemleri, yeni trendler ve başarılı dönüşüm öyküleri anlatılacak> Yah­ya Er­kı­lı­çoğ­lu İS­TAN­BUL Tür­ki­ye­’nin ilk 10 bü­yük sa­na­yi şe­hir­le­ri­nden bi­ri­si olan De­niz­li’de, Ulus­la­ra­ra­sı Teks­til ve Kon­fek­si­yon Zir­ve­si ya­pı­la­cak. Teks­til ve ha­zır gi­yim sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri için De­niz­li­’nin bu­luş­ma plat­for­mu ha­li­ne gel­me­si için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen De­niz­li Sa­na­yi Oda­sı Ge­nel Sek­re­te­ri Bü­lent Uy­gun, “31 Ekim ta­ri­hin­de dü­zenl­e­ne­cek olan II. Ulus­la­ra­ra­sı Teks­til ve Kon­fek­si­yon Zir­ve­si­’n­de Av­ru­pa­’da kon­van­si­yo­nel teks­til üre­tim böl­ge­le­rin­de ya­şa­nan dö­nü­şüm­ler, fir­ma­la­rın ba­şa­rı öy­kü­le­ri, teks­til­de­ki tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler, mar­ka, mo­da ve ta­sa­rım­da ye­ni trend­ler gi­bi ko­nu­lar ele alı­na­ca­k” de­di. Zir­ve­ye Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gün­ter Ver­he­ugen, TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve çok sa­yı­da ün­lü mo­da ta­sı­rım­cı­sı ka­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT