BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Şampiyon oluruz Aragones gider

Şampiyon oluruz Aragones gider

Si­vas be­ra­ber­li­ği­ne rağ­men ta­kı­mın i­yi fut­bol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “De­niz­li i­le ta­kı­ma ruh ve şevk gel­di” de­diSi­vas be­ra­ber­li­ği­ne rağ­men ta­kı­mın i­yi fut­bol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “De­niz­li i­le ta­kı­ma ruh ve şevk gel­di” de­di KAYIPLARI TELAFİ EDERİZ Mus­ta­fa De­niz­li’nin ta­kı­mın ba­şı­na gel­di­ği ilk maç­ta li­der­li­ği ya­ka­la­yan an­cak İ­nö­nü’de Si­vas’la be­ra­be­re ka­lan Be­şik­taş, ka­yıp 2 pu­a­nı ka­fa­ya tak­mı­yor. Şam­pi­yon­lu­ğun en güç­lü a­da­yı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen As­baş­kan Le­vent Er­do­ğan yi­ne id­di­a­lı a­çık­la­ma­lar ya­par­ken, “Be­ra­ber­li­ğe rağ­men or­ta­ya koy­du­ğu­muz gü­zel fut­bol he­pi­miz i­çin u­mut a­şı­la­dı. Lig u­zun bir ma­ra­ton. Biz bu ka­yıp­la­rı te­la­fi e­de­riz. Be­şik­taş’ın Mus­ta­fa De­niz­li i­le bir ruh ve şevk ya­ka­la­dı­ğı or­ta­da. Bu se­ne şam­pi­yon biz o­lu­ruz, A­ra­go­nes de gi­der” şek­lin­de ko­nuş­tu. BU SENE HASRET BİTECEK Be­şik­taş’ın geç­miş yıl­la­ra gö­re şam­pi­yon­luk­ta da­ha id­di­a­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “Ca­mi­a o­la­rak i­yi bir ha­va ya­ka­la­dık. De­niz­li’nin ta­kı­ma o­lum­lu kat­kı­sı ol­du­ğu­nu i­ki maç­tır gö­rü­yo­ruz. Fut­bol­cu­da ye­te­nek ve oy­na­ma ö­zel­li­ği var­sa bu­nu ko­lay ko­lay kay­bet­mez. Ye­ter ki o­na oy­na­ma şev­ki ve­ril­sin’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. Sa­de­ce li­gi de­ğil ku­pa­yı da a­la­cak­la­rı­nı be­lir­ten As­baş­kan Er­do­ğan, “Ye­dek­le­ri­mi­zin de du­ru­mu çok i­yi. Be­şik­taş’tan i­ki sü­per ta­kım çı­ka­ra­cak gü­cü­müz var. Be­şik­taş­lı­lar şam­pi­yon­lu­ğa su­sa­dı. Bu se­ne bu has­ret di­ne­cek” de­di. > Bilgehan Can “DA­HA İYİ OLA­CA­ĞIZ” Si­vas’la sa­ha­sın­da be­ra­be­re ka­lan Be­şik­taş’ta göz­ler For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na çev­ril­di. Si­yah-be­yaz­lı­lar, izin yap­ma­dan An­tal­ya ile 29 Ekim Çar­şam­ba gü­nü oy­na­ya­cak­la­rı ku­pa ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. An­tren­man ön­ce­sin­de fut­bol­cu­la­rı sa­ha or­ta­sın­da top­la­yan De­niz­li, bir sü­re Si­vas ma­çıy­la il­gi­li top­lan­tı yap­tı. De­niz­li, id­man sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­ler­le yap­tı­ğı soh­bet­te, “Da­ha iyi ola­ca­ğız, ça­lış­ma­la­rı­mız bu yön­de. Ya­ka­la­dı­ğı­mız po­zis­yon­la­rı ta­be­la­ya yan­sı­tır­sak da­ha iyi ola­cak’’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT