BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Takım oyunu

Takım oyunu

An­tal­ya lig­de uzun bir geç­mi­şi ol­ma­ma­sı­na rağ­men Or­hun Ene yö­ne­ti­min­de ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ge­çen se­ne is­pat et­miş­ti. Oyun ku­ru­cu­la­rı Can Akın ile en iyi dış sko­rer­le­ri Er­sin Gör­kem‘in sa­kat­lık­la­rı ta­kı­mın sü­ra­ti­ni ve sa­ha or­ga­ni­zas­yo­nu­nu is­ter is­te­mez et­ki­le­yin­ce G.Sa­ray’a an­cak kı­sa bir sü­re ka­fa tu­ta­bil­di­ler. Dou­hit‘i po­ta al­tın­da da­ha iyi kul­la­na­bi­lir ve son pe­ri­yod­da fark açıl­dık­tan son­ra da­ha iyi şut se­çim­le­ri ya­pa­bi­lir­ler­di.An­tal­ya lig­de uzun bir geç­mi­şi ol­ma­ma­sı­na rağ­men Or­hun Ene yö­ne­ti­min­de ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ge­çen se­ne is­pat et­miş­ti. Oyun ku­ru­cu­la­rı Can Akın ile en iyi dış sko­rer­le­ri Er­sin Gör­kem‘in sa­kat­lık­la­rı ta­kı­mın sü­ra­ti­ni ve sa­ha or­ga­ni­zas­yo­nu­nu is­ter is­te­mez et­ki­le­yin­ce G.Sa­ray’a an­cak kı­sa bir sü­re ka­fa tu­ta­bil­di­ler. Dou­hit‘i po­ta al­tın­da da­ha iyi kul­la­na­bi­lir ve son pe­ri­yod­da fark açıl­dık­tan son­ra da­ha iyi şut se­çim­le­ri ya­pa­bi­lir­ler­di. G.Sa­ray’ın ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi at­le­tik özel­lik­le­ri­ni de­ğil, dü­şün­me­yi ön pla­na çı­ka­ran ve bas­ket­bo­lu doğ­ru oy­na­yıp ge­re­ke­ni abar­tı­ya kaç­ma­dan ya­pan ya­ban­cı­la­rı ta­kı­mın çeh­re­si­ni de­ğiş­tir­miş. Ya­ban­cı­lar böy­le olun­ca bü­tün sa­rı-kır­mı­zı­lı oyun­cu­lar ken­di skor­la­rı­nı da­ha az dü­şü­ne­rek oy­nu­yor­lar ve ge­rek­siz bi­rey­sel zor­la­ma­lar yap­mı­yor­lar. Böy­le­ce ge­çen yı­la kı­yas­la da­ha et­kin bir ta­kım oyu­nu çı­kı­yor or­ta­ya. Ta­bii to­pu doğ­ru za­man­da doğ­ru ye­re ile­ten Cü­neyt’in sa­ha or­ga­ni­zas­yo­nu da bu işe önem­li kat­kı ya­pı­yor. İki ta­ra­fın da po­ta al­tı­nı iyi kul­lan­dı­ğı ilk ya­rı­nın so­nu­na doğ­ru Gu­ro­vic‘in ar­ka ar­ka­ya üç­lük­le­riy­le far­kı açan G.Sa­ray kon­tro­lü eli­ne al­dı. Cü­neyt o ana ka­dar po­ta­ya hiç top at­ma­mış­tı he­nüz, ama 20 da­ki­ka­da 5 asis­ti var­dı ve ön­ce ar­ka­daş­la­rı­na at­tır­ma­yı dü­şün­me­siy­le üre­ti­len 49 sa­yı­da on­lar ka­dar pay sa­hi­bi ol­muş­tu. Er­dem Tü­ret­ken ol­duk­ça der­li top­lu oy­na­dı ve sko­ra da­ha faz­la kat­kı yap­tı. Ce­mal Nal­ga da yap­tı­ğı blok­lar baş­ta ol­mak üze­re po­ta al­tın­da çok et­ki­liy­di ve mü­ka­fa­tı­nı hiç de alı­şık ol­ma­dı­ğı ka­dar sü­re al­mak­ta gör­dü. Bu du­rum ge­çen yıl Fa­tih-Ce­mal iki­li­sin­den çok az fay­da­la­nan sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip açı­sın­dan bir baş­ka önem­li yak­la­şım de­ği­şik­li­ğiy­di. G.Sa­ray oyu­na bu şe­kil­de ağır­lı­ğı­nı ko­yun­ca An­tal­ya’ya söy­le­ye­cek pek bir şey kal­ma­dı. Koz­lar ilk ya­rı­da pay­la­şıl­dı ve bit­ti. İkin­ci 20 da­ki­ka sa­de­ce far­kın da­ha da açıl­ma­sı­nı ge­tir­di. Fark­lı so­nuç sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar için net bir ba­şa­rı ve ge­le­cek­te­ki da­ha gü­zel gün­le­rin ha­ber­ci­siy­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT