BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Li­gi’nde bu­gün 6 kar­şı­laş­ma oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: 13:00 Ga­zi Üni­ver­si­te­si-Türk Te­le­kom, 17:30 İl­ler Ban­ka­sı-Be­şik­taş, 13:00 Ni­lü­fer Be­le­di­ye-V.Gü­neş Si­gor­ta, 14:30 F.Bah­çe Acı­ba­dem-Ereğ­li Be­le­di­ye, 15:00 Ec­za­cı­ba­şı-Dic­le Üni­ver­si­te­si, 16:00 Kar­şı­ya­ka DYO-G.Sa­rayFi­le­de 6 maç var Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Li­gi’nde bu­gün 6 kar­şı­laş­ma oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: 13:00 Ga­zi Üni­ver­si­te­si-Türk Te­le­kom, 17:30 İl­ler Ban­ka­sı-Be­şik­taş, 13:00 Ni­lü­fer Be­le­di­ye-V.Gü­neş Si­gor­ta, 14:30 F.Bah­çe Acı­ba­dem-Ereğ­li Be­le­di­ye, 15:00 Ec­za­cı­ba­şı-Dic­le Üni­ver­si­te­si, 16:00 Kar­şı­ya­ka DYO-G.Sa­ray Ama­tör­ler ku­lüp­le­re müj­de Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, ama­tör fut­bol iş­lem be­del­le­rin­de 2 mil­yon 500 bin YTL’ye va­ran in­di­rim yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Ku­ru­lu’nda ko­nu­şan Öz­ge­ner, “Ama­tör fut­bol iş­lem be­del­le­rin­de 2 mil­yon 500 bin YTL’ye ula­şan in­di­rim­ler yap­tık. Ama­tör ku­lüp­le­ri­mi­zin en faz­la har­ca­ma ka­lem­le­rin­den olan vi­ze üc­ret­le­ri­ni ta­ma­men kal­dır­dık” de­di. NBA’de son ha­zır­lık­lar NBA’de nor­mal se­zo­nun baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler ka­la ta­kım­lar ha­zır­lık maç­la­rıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. New Jer­sey Nets, New York Knicks’i 111-110, Cle­ve­land Ca­va­li­ers, Was­hing­ton Wi­zards’ı 107-80, Mia­mi He­at, San An­to­ni­o Spurs’ü 96-93, Chi­ca­go Bulls, Mil­wa­uke­e Bucks’ı 112-104, LA La­kers, Ok­la­ha­ma City Thun­der’ı 105-94, Den­ver Nug­gets da LA Clip­pers’ı 106-92 mağ­lup et­ti. Ko­ca­eli Ral­li­si 1 Ka­sım’da Ar­kas Oto­mo­tiv Tür­ki­ye Ral­li Şam­pi­yo­na­sı’nın al­tın­cı ve son aya­ğı olan Ford Oto­san 26. Ko­ca­eli Ral­li­si’nin 1-2 Ka­sım ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.Ford Oto­san ana spon­sor­lu­ğun­da, Ko­ca­eli Oto­mo­bil Spor­la­rı Der­ne­ği (KOS­DER) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Ko­ca­eli Ral­li­si, 1 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü Out­let Cen­ter’dan sa­at 11.00’de start ala­cak. Re­al Ro­nal­do’dan vaz­geç­ti Manc­hes­ter Uni­ted’ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Ro­nal­do’yu trans­fer et­mek için ça­ba sarf eden Re­al Mad­rid, bu trans­fer­den vaz­ge­çil­di­ği­ni açık­la­dı. Re­al Mad­rid ta­raf­tar­la­rı­nı üzen ha­be­ri ku­lüp baş­ka­nı Ra­mon Cal­de­ron biz­zat açık­lan­dı. BBC’ye ko­nu­şan Cal­de­ron, Manc­hes­ter’la olan iliş­ki­le­ri­ni boz­ma­mak için bu trans­fer­den vaz­geç­tik­le­ri­ni söy­le­di. Te­rim se­mi­ner ver­di ­Yu­na­nis­tan Ant­re­nör­ler Bir­li­ği’nin da­vet­li­si o­la­rak Se­la­nik’e gi­den Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik So­rum­lu­su Fa­tih Te­rim, Yu­nan­lı mes­lek­taş­la­rı­na bir se­mi­ner ver­di. Se­mi­ner­de Türk Mil­li Ta­kı­mı’nın hü­cum ve sa­vun­ma p­ren­sip­le­ri­ni E­U­RO2008’de­ki uy­gu­la­ma­la­rı i­le ör­nek­le­yen Te­rim, ko­nuş­ma­sı­nın bi­ti­min­de Yu­nan­lı ant­re­nör­le­rin yo­ğun so­ru­la­rı i­le kar­şı­laş­tı. ­Ba­yern i­kin­ci ya­rı­da ­Bun­des­li­ga’nın 9. haf­ta­sın­da Ba­yern Mü­nih, Wolfs­burg’u 4-2 mağ­lup et­ti. İlk ya­rı­yı 2-0 ge­ri­de bi­ti­ren Ba­yern’in gol­le­ri­ni Ri­bery, Van Bom­mel, Tim Bo­rows­ki ve Sch­we­ins­te­i­ger kay­det­ti. Bun­des­li­ga’da top­lu so­nuç­lar: E.Cott­bus­-E.F­rank­furt: 2-3, Han­no­ver-­Wer­der B­re­men: 1-1, M’G­lad­bach-­Karls­ru­he: 1-0, Sc­hal­ke­-A.Bi­e­le­feld: 0-0. Boro son anda yıkıldı! ­ Sa­kat­lık­tan dö­nen ve ilk 11 baş­la­dı­ğı mü­ca­de­le­de 84 da­ki­ka o­yun­da ka­lan mil­li fut­bol­cu­muz Tun­cay Şan­lı’nın ta­kı­mı Midd­lesb­ro­ugh, Tu­gay Ke­ri­moğ­lu­lu B­lack­burn Ro­vers’la 1-1 be­ra­be­re kal­dı. 74. da­ki­ka­da Al­ves’le ö­ne ge­çen M.Bo­ro, 90’da Mc­Carthy’nin go­lü­ne en­gel o­la­ma­dı ve 2 pu­a­nı E­wo­od Park’ta bı­rak­tı. P­re­mi­er Lig’de top­lu so­nuç­lar: E­ver­ton-­Manc­hes­ter U.: 1-1, Sun­der­land-­New­cast­le U.: 2-1, W.B­rom­wich-­Hull C.: 0-3 Aurelio attı, Betis kazandı ­İs­pan­ya 1. Lig’de Meh­met A­u­re­li­o’nun gol per­de­si­ni aç­tı­ğı maç­ta Re­al Be­tis, O­sa­su­na’yı dep­las­man­da 2-0 mağ­lup et­ti. İlk ya­rı­sı gol­süz e­şit­lik­le so­nuç­la­nan mü­ca­de­le­de, R.Be­tis 52. da­ki­ka­da A­u­re­li­o i­le 1-0 ö­ne geç­ti. Ma­çın bi­ti­mi­ne 5 da­ki­ka ka­la Pa­vo­ne far­kı 2’ye çı­ka­ran go­lü at­tı. A­u­re­li­o, O­sa­su­na’ya kar­şı Re­al Be­tis for­ma­sıy­la ilk go­lü­ne de im­za at­mış ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT