BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 1600 laptopu ÇALMIŞLAR

1600 laptopu ÇALMIŞLAR

Bağ­cı­lar’da li­der­li­ği­ni PKK zan­lı­sı 2 kar­de­şin yap­tı­ğı hır­sız­lık çe­te­si çö­ker­til­di. Pi­ya­sa de­ğe­ri 3 mil­yon YTL o­lan 1600 a­det ça­lın­tı lap­top e­le ge­çi­ril­di.6 ayrı adrese yönelik operasyonda çete elemanları yakalanırken, bilgisayarlar bir depoda ele geçti. Bağ­cı­lar’da yük­lü mik­tar­da TIR hır­sız­lı­ğı ya­pan ki­şi­le­rin ve ça­lı­nan mal­la­rın ya­ka­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma baş­la­tan İs­tan­bul po­li­si, çe­şit­li semt­ler­de ta­ki­be al­dık­la­rı 6 ay­rı ad­re­se yö­ne­lik ope­ras­yon dü­zen­le­di. Ope­ras­yon­lar­da şe­be­ke li­der­le­ri Cev­det Si­nan Ö. ve kar­de­şi İz­zet Ö. ile bir­lik­te şe­be­ke üye­le­ri Meh­met B., Ah­met V., Mu­zaf­fer Ç., Ah­met Y., Öz­gür K., Meh­met Ö., Ra­ma­zan Ö., Se­dat D., Se­dat G. ve Ra­ma­zan Y. gö­zal­tı­na alın­dı. KAM­YON DA ELE GE­Çİ­RİL­Dİ Ya­ka­la­nan zan­lı­la­rın üzer­le­rin­de ve bu­lun­duk­la­rı ad­res­ler­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ise pi­ya­sa de­ğe­ri 3 mil­yon YTL ci­va­rın­da olan 1600 adet it­hal lap­top bil­gi­sa­yar ile ça­lı­nan mal­la­rın sev­ki­ya­tın­da kul­lan­dık­la­rı be­lir­le­nen bir adet kam­yon ve bir oto­mo­bil ele ge­çi­ril­di. Zan­lı­lar­dan Cev­det Si­nan Ö. ve kar­de­şi İz­zet Ö.’nün da­ha ön­ce PKK te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım ve ya­tak­lık su­çun­dan ce­za­evin­de bir sü­re kal­dık­tan son­ra tah­li­ye ol­duk­la­rı ve po­lis ta­ra­fın­dan “hır­sız­lık” su­çun­dan aran­dık­la­rı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT