BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul Balık Festivali Samatya’da başladı

İstanbul Balık Festivali Samatya’da başladı

Balık ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla 5 yıldır düzenlenen festivale ilgi yine çok büyüktüFa­tih Be­le­di­ye­si ve Şeh­ris­tan­bul Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “5. İs­tan­bul Ba­lık Fes­ti­va­li”nin baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la Sa­mat­ya Mey­da­nı’nda tö­ren dü­zen­len­di. Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, fes­ti­va­li her yıl da­ha da ge­liş­tir­dik­le­ri­ni, bu et­kin­li­ği İs­tan­bul’un en renk­li fes­ti­val­le­rin­den bi­ri­ne dö­nüş­tü­re­rek, de­ni­ze ve ba­lık­çı­lı­ğa gö­nül ver­miş her­ke­si Sa­mat­ya’da bu­luş­tur­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. De­mir, fes­ti­va­li, İs­tan­bul’da ba­lık­çı­lı­ğın ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­mak, hal­kı ba­lık tü­ke­ti­mi­ne teş­vik et­mek, ba­lık ve de­niz kül­tü­rü­nü yay­gın­laş­tır­mak ama­cıy­la Şeh­ris­tan­bul Der­ne­ği ile bir­lik­te dü­zen­le­dik­le­ri­ni, es­na­fın ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin de kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT