BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Eğitimde bütçe açığını hayırseverler kapatıyor’

‘Eğitimde bütçe açığını hayırseverler kapatıyor’

Milli Eğitim Bakanı Çelik, Hatay’da açılışını yaptığı okulda öğrencilerle sohbet etti.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Ha­tay’da ha­yır­se­ver Ke­mal Beh­ze­toğ­lu ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 30 ders­lik­li Yük­sel-Ke­mal Beh­ze­toğ­lu Ana­do­lu Li­se­si’nin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin, dün­ya­nın 17’nci bü­yük eko­no­mi­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu, çağ­daş me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­ma­nın yo­lu­nun eği­tim­den geç­ti­ği­ni söy­le­di. Çe­lik, şöy­le ko­nuş­tu: “Tam do­na­nım­lı eği­tim için büt­çe­mi­zin 240 kat­ril­yon ol­ma­sı la­zım. 2008 yı­lı büt­çe­miz 27 kat­ril­yon. Bu açı­ğı ha­yır­se­ver­ler­le ka­pa­tı­yo­ruz. Özel sek­tör, bü­yük ku­ru­luş­lar ve ha­yır­se­ver­ler sa­ye­sin­de son 5 yıl­da 2 bin 300 ders­lik ka­zan­dık. Ay­rı­ca bun­la­rı ver­gi­le­rin­den de dü­şü­yor­lar.” Çe­lik, Ana-Kız Okul­da­yız Kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da oku­ma yaz­ma öğ­re­nen Mer­yem Yıl­ma­zoğ­lu ile kı­zı Zü­bey­de Boz­kurt’a cum­hu­ri­yet al­tı­nı ta­ka­rak, her­ke­se ör­nek ol­duk­la­rı için te­şek­kür et­ti. Ba­kan Çe­lik, da­ha son­ra, Kar­lı­su bel­de­si Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT