BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çin’de 11 bin kuduz köpek itlaf edildi

Çin’de 11 bin kuduz köpek itlaf edildi

Çin’in Yu­an eya­le­tin­de­ki kır­sal böl­ge­de 6 ki­şi­nin ku­du­ra­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si üze­ri­ne 11 bin­den faz­la kö­pek it­laf edil­di.Çin’in Yu­an eya­le­tin­de­ki kır­sal böl­ge­de 6 ki­şi­nin ku­du­ra­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si üze­ri­ne 11 bin­den faz­la kö­pek it­laf edil­di. Pe­kin News ga­ze­te­si, eya­le­tin Mi’le şeh­rin­de 90 bin­den faz­la kö­pe­ğe ku­duz aşı­şı vu­rul­du­ğu­nu, 11 bin 500 kö­pe­ğin ise it­laf edil­di­ği­ni bil­dir­di. Ga­ze­te, be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin kö­pek­le­ri­ni tes­lim et­me­yen­le­ri ce­za­lan­dır­ma teh­di­din­de bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Kö­pek­le­rin bek­çi ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı özel­lik­le kır­sal böl­ge­ler­de ya­şa­yan­la­rın ise it­laf uy­gu­la­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di­ği be­lir­til­di. Çin ge­ne­lin­de 2006’da ku­duz­dan 3 bin ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ay­rı­ca ül­ke­nin ku­zey ve gü­ney şe­hir­lerin­de yay­gın bir şe­kil­de kö­pek eti tü­ke­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT