BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uyuşturucu baronu BÖYLE YAKALANDI

Uyuşturucu baronu BÖYLE YAKALANDI

Yük­se­ko­va’dan so­ğan çu­va­lı yük­lü kam­yo­net­le İs­tan­bul’a u­yuş­tu­ru­cu ge­ti­ren şe­be­ke­nin li­de­ri, müt­hiş bir ko­va­la­ma so­nu­cu otomobilin lastiğine ateş edilelerek ele geçirildi.> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL (İHA) Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va il­çe­sin­den İs­tan­bul’a gel­mek üze­re yo­la çı­kan so­ğan yük­lü kam­yo­ne­ti ta­ki­be alan nar­ko­tik tim­le­ri, İs­tan­bul’a ge­len ara­ca yö­ne­lik Esen­ler’de ope­ras­yon dü­zen­le­di. Hal­ka­lı ve Esen­ler’de­ki ba­zı ad­res­le­re ya­pı­lan bas­kın­lar­da da olay­la il­gi­li 11 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Uyuş­tu­ru­cu­nun sa­hi­bi ol­du­ğu be­lir­le­nen Aziz K.’nın da için­de ol­du­ğu oto­mo­bil, po­lis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­rul­mak is­ten­di. Sü­rü­cü­nün kaç­ma­ya baş­la­ma­sı üze­ri­ne Kü­çük­çek­me­ce’de baş­la­yan ko­va­la­ma­ca, Fa­tih Ak­de­niz Cad­de­si’nde tra­fi­ğin sı­kış­ma­sıy­la so­na er­di. Tra­fi­ğin ya­vaş­la­ma­sın­dan ya­rar­la­nan bir po­lis, oto­mo­bil­den ine­rek koş­ma­ya baş­la­dı. Zan­lı­lar yo­lun açıl­ma­sın­dan fay­da­la­na­rak kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken, po­lis me­mu­ru te­ker­le­ri­ne ateş aça­rak ara­cı dur­dur­du.. Aziz K. ve oto­mo­bil­de bu­lu­nan di­ğer şa­hıs, araç­tan çı­kar­tı­la­rak gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT