BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bakıcısı, yaşlı adamın başında sandalye kırdı

Bakıcısı, yaşlı adamın başında sandalye kırdı

Ka­dı­köy Mo­da’da o­tu­ran ve u­zun sü­re­dir kıs­mi felç ol­du­ğu öğ­re­ni­len 83 ya­şın­da­ki İs­ma­il E, id­di­a­ya gö­re, ya­ban­cı uy­ruk­lu ba­kı­cı­sı ta­ra­fın­dan da­ki­ka­lar­ca dö­vül­dü.> Cü­neyt Bit­ki­çoğ­lu İS­TAN­BUL ­Ka­dı­köy Mo­da’da o­tu­ran ve u­zun sü­re­dir kıs­mi felç ol­du­ğu öğ­re­ni­len 83 ya­şın­da­ki İs­ma­il E, id­di­a­ya gö­re, ya­ban­cı uy­ruk­lu ba­kı­cı­sı ta­ra­fın­dan da­ki­ka­lar­ca dö­vül­dü. Ba­kı­cı­nın, yaş­lı a­da­mın ka­fa­sın­da san­dal­ye ve va­zo kır­dı­ğı, ar­dın­dan da yer­de sü­rük­le­di­ği öğ­re­nil­di. O­lay sı­ra­sın­da o­tur­du­ğu e­vin bal­ko­nu­na çı­kan ve te­sa­dü­fen o­la­ya şa­hit o­lan bir ki­şi, “Gör­dük­le­rim kar­şı­sın­da şo­ka uğ­ra­dım. He­men po­li­se ha­ber ver­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. O­lay ye­ri­ne ge­len po­lis e­kip­le­ri ba­kı­cı­yı e­kip o­to­su­na bin­di­re­rek göz al­tı­na al­dı. İs­ma­il E. i­se am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT