BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gözyaşımı geri ver!

Gözyaşımı geri ver!

Es­ki­den bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız bir ha­nım ga­ze­te­ci­den ma­il al­dım.Es­ki­den bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız bir ha­nım ga­ze­te­ci­den ma­il al­dım. ... “Mer­ha­ba ar­ka­da­şım... Al sa­na gö­zü yaş­lı bir öy­kü... Nes­rin de se­nin be­nim gi­bi bir ga­ze­te­ci... Kars’ta doğ­muş, 1 ya­şın­day­ken an­ne­si­ni kay­bet­miş. Ba­ba­sı ye­ni­den ev­le­nir­ken onu tey­ze­si­ne bı­rak­mış. Tey­ze de o za­man genç bir kız... Ye­ğe­ni­nin so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­dı­ğı için, ken­di­siy­le ev­len­mek is­te­yen bir­kaç ki­şi­ye, ‘Ye­ğe­nim var ya­nım­da, o da ge­le­cek’ de­yin­ce, kim­se ka­bul et­me­miş. Nes­rin için ha­yat­tan vaz­geç­miş kı­sa­ca­sı... Ha­ya­ta ye­nik baş­la­yan Nes­rin, ina­dı­na ça­lış­kan, ne­şe­li, her şe­ye gü­le­rek bak­ma­sı­nı bi­len bir kız. Ben bir ga­ze­te­de ser­vis so­rum­lu­su iken, sta­ja ge­len üç ga­ze­te­ci ada­yın­dan bi­riy­di. So­ru sor­ma­yı, ha­ber yaz­ma­yı, ha­ber ko­nu­su bul­ma­yı, her şe­yi en faz­la ona öğ­ret­mek is­te­dim. Nes­rin pro­fes­yo­nel ga­ze­te­ci olup bir baş­ka ga­ze­te­de işe baş­la­dık­tan bir­kaç se­ne son­ra kan­se­re ya­ka­lan­dı. Ama di­renç­li, ama ya­şa­ma is­te­ğiy­le dop­do­lu bir kız... Te­da­vi sı­ra­sın­da saç­la­rı tek tek dö­kü­lür­ken bi­le te­le­fon­da, “Ab­lam be­nim, na­sıl­sın” de­di­ği ses hep ay­nı coş­ku­day­dı. Ne­re­dey­se kel kal­dı­ğın­da bi­le o iğ­renç pe­ruk­lar­dan tak­ma­dı. Ba­zen kü­çük bir ban­da­na ile ‘süs’ yap­tı ken­di­ne... Ba­sın-Ya­yın’dan es­ki bir sı­nıf ar­ka­da­şı­na âşık ol­du. Ama has­ta­lık­la bo­ğuş­tu­ğu için bu ate­şi ken­di ken­di­ne kül­le­di yü­re­ğin­de... Bir gün bir ar­ka­da­şıy­la or­tak halk­la iliş­ki­ler şir­ke­ti kur­du. Kü­çük, ken­di­le­ri­ne ye­ten bir şir­ket. *** Halk­la iliş­ki­ler hiz­me­ti ver­dik­le­ri şir­ket­ler­den bi­rin­de sa­tış mü­dü­rü olan ada­mın il­gi­si­ni fark et­miş Nes­rin. Ama iş­te ma­lum has­ta­lı­ğı se­be­biy­le hep fark et­mez gö­rün­müş. Adam da an­cak bir se­ne son­ra ve sa­at­ler sü­ren ça­bay­la aça­bil­miş ken­di­si­ni. Nes­rin’i çok se­vi­yor, he­men ev­len­mek is­ti­yor­muş. Ya­şı otuz beş­miş, ço­cuk sa­hi­bi ol­mak la­zım­mış... Nes­rin bir mut­lu bir mut­lu... Se­si da­ha bir can­lı, da­ha bir gür çı­kı­yor te­le­fon­da ba­na “Ab­lam na­sıl­sın” der­ken... Sa­nı­rım ara­da yir­mi gün­lük bir ko­puk­luk ol­du. Bir sü­re be­ni ara­ma­dı. Her­hal­de meş­gul di­ye dü­şü­nü­yor­dum. So­nun­da da­ya­na­ma­dım, ben ara­dım. Se­si­ni hep cı­vıl cı­vıl duy­du­ğum Nes­rin, te­le­fo­nu açar aç­maz ağ­la­ma­ya baş­la­dı. Bir iki haf­ta ön­ce cap­can­lı olan bu kı­za ne ol­muş­tu? 27 Ağus­tos­ta söz­leş­miş­ler o adam­la... Ada­mın ona sev­gi­si­ni an­lat­tı­ğı bir ‘tür­kü evin­de’ ye­mek yi­ye­cek­ler, ge­le­ce­ği plan­la­ya­cak­lar­mış... Ak­şa­ma doğ­ru ara­mış Nes­rin’i... ‘Ge­nel mü­dür ani bir top­lan­tı ha­be­ri ver­di. Bu­gün ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar bu­ra­da­yız. Ya­rın ara­rım se­ni’ de­miş... Nes­rin üz­gün ama ça­re­siz ‘pe­ki’ de­miş. Ak­şam sa­at 21.00 ci­va­rı. Bel­ki te­le­fo­nu açık­tır di­ye ara­mış Nes­rin... Evet açık­mış. O da ya boş bu­lun­du ya da baş­ka bir şey... Aç­mış te­le­fo­nu... ‘Apar to­par dı­şa­rı çık­tı ama yi­ne de duy­dum ab­la’ di­yor­du. Ada­mın te­le­fo­nun­dan ge­len, da­ha ön­ce git­tik­le­ri tür­kü evin­de­ki o tür­kü söy­le­yen se­si ta­nı­mış Nes­rin... O an­da tah­min edi­yo­rum ki, ha­ya­tı­nın bü­tün acı­la­rı bi­rik­miş, üze­ri­ne yı­ğıl­mış hal­de his­set­miş­tir. O yük­le, ani­den ye­rin­den fır­la­yıp git­miş tür­kü evi­ne... Ger­çek­ten adam bir baş­ka ka­dın­la, ay­nı ma­sa­da ye­mek­te... Hiç gö­rün­me­miş. Dö­nüp ar­ka­sı­nı yü­rü­müş sa­de­ce. Bir ban­ka çök­müş. Hıç­kı­rık­lar­la ağ­lar­ken el­le­ri­ni saç­la­rı­na gö­tür­müş. On­lar­ca saç te­li elin­de... Ye­ni­den çı­ka­rak has­ta­lı­ğı­nı at­lat­tı­ğı­nın is­pa­tı olan saç­la­rı el­le­rin­de, ya­şa­dı­ğı acı­nın fo­toğ­ra­fı gi­bi du­ru­yor­muş. Bu­gün yi­ne dok­to­ru­na gi­di­yor. Uma­rım has­ta­lık de­ğil, mev­sim dök­müş­tür saç­la­rı­nı.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT