BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gül ve Erdoğan nikâh şahidi

Gül ve Erdoğan nikâh şahidi

Ga­ze­te­ci ya­zar Feh­mi Ko­ru’nun kı­zı Zey­nep A­lem­şah Ko­ru, ha­ya­tı­nı mü­hen­dis Ha­run Ta­ha Hay­va­cı i­le bir­leş­tir­diFeh­mi Ko­ru; eşi Ne­ba­hat Ko­ru ve dü­nür­le­ri Tür­kan-Ab­dul­lah Hay­va­cı ile bir­lik­te Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ı eşleriyle birlikte ka­pı­da kar­şı­la­dı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül i­le Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ga­ze­te­ci-­Ya­zar Feh­mi Ko­ru’nun kı­zı­nın nikâh şa­hit­li­ği­ni yap­tı. Es­ki TBMM Baş­ka­nı ve AK Par­ti Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Bü­lent A­rınç, İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir A­ta­lay, Dev­let Ba­ka­nı Sa­it Ya­zı­cı­oğ­lu i­le ba­zı ga­ze­te­ci­le­rin ka­tıl­dı­ğı nikâh, Bil­kent O­tel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ke­çi­ö­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok’un kıy­dı­ğı nikâh­ta, Feh­mi ve Ne­ba­hat Ko­ru’nun kı­zı Zey­nep A­lem­şah Ko­ru i­le Tür­kan ve Ab­dul­lah Hay­va­cı’nın oğ­lu Ha­run Ta­ha Hay­va­cı’nın nikâh şa­hit­li­ği­ni Cum­hur­baş­ka­nı Gül i­le Baş­ba­kan Er­do­ğan yap­tı. BA­ŞES­Gİ­OĞ­LU’NUN MUT­LU GÜ­NÜ Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu’nun oğ­lu Çağ­rı Ba­şes­gi­oğ­lu, Dam­la Oruç ile An­ka­ra She­ra­ton Ote­lin­de dü­zen­le­nen tö­ren­le ev­len­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in kıy­dı­ğı ni­kâh­ta çif­tin şa­hit­li­ği­ni Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ha­san Ger­çe­ker yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT