BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kim kazandı, kim kaybetti?

Kim kazandı, kim kaybetti?

F.Bah­çe, bu­na­lım sü­re­cin­de­ki G.Bir­li­ği’nden son­ra­ki en ko­lay ra­ki­bi Bur­sas­por’u eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya de­vir­di. Jo­si­co‘lu, çift ön li­be­ro­lu F.Bah­çe, Ar­se­nal ma­çın­dan son­ra bir ke­re da­ha sağ ko­ri­do­ru Gök­han‘ın omuz­la­rı­na yük­le­ye­rek de­ği­şik bir oyu­nu ge­niş­let­me dü­şün­ce­sin­dey­di. Jo­si­co da Mal­do­na­do gi­bi nö­bet­çi­lik ya­par­ken, Sel­çuk, Alex, Güi­za ve Se­mih ti­mi­ne des­tek ol­du.F.Bah­çe, bu­na­lım sü­re­cin­de­ki G.Bir­li­ği’nden son­ra­ki en ko­lay ra­ki­bi Bur­sas­por’u eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya de­vir­di. Jo­si­co‘lu, çift ön li­be­ro­lu F.Bah­çe, Ar­se­nal ma­çın­dan son­ra bir ke­re da­ha sağ ko­ri­do­ru Gök­han‘ın omuz­la­rı­na yük­le­ye­rek de­ği­şik bir oyu­nu ge­niş­let­me dü­şün­ce­sin­dey­di. Jo­si­co da Mal­do­na­do gi­bi nö­bet­çi­lik ya­par­ken, Sel­çuk, Alex, Güi­za ve Se­mih ti­mi­ne des­tek ol­du. Bur­sas­por’da ise Gök­han Gü­leç ve Ro­masc­hen­ko‘dan umut­lan­mış Sa­met Ay­ba­ba, bu yan­lış dü­şün­ce­si­nin fa­tu­ra­sı­nı öde­yip ce­bi­ne in­dir­dik­ten son­ra ya­ban­cı­la­rı­nı sa­ha­ya gön­der­di. Ben bu­gün li­gin zir­ve­sin­de do­la­şan Bur­sa için şim­di­den il­gi­ni­zi çe­ke­cek bir yo­rum ya­pa­ca­ğım. Bu ta­kım ile­ri ucuy­la, sa­vun­ma­sı­na ye­ni isim­ler mon­te et­mez ise şim­di­ki 16 pua­nıy­la bi­le kü­me­de ka­lıp kal­ma­ma sı­kın­tı­sı ya­şar. Dü­şü­nün bir ke­re emek­li Yu­suf var­sa Bur­sa var, yok­sa Bur­sa da yok. F.Bah­çe, da­ha oyu­nun he­men ba­şın­da Bur­sa sa­vun­ma­sı uyur­ken bul­du­ğu gol­le ön­ce mo­ral mo­ti­vas­yon açı­sın­dan ra­ki­bin­den öne çık­ma­sı­na rağ­men, top­la or­ta alan­da da­ha çok oy­na­nan o böl­ge­yi, da­ha ra­hat ge­çen ra­ki­bi kar­şı­sın­da bek­len­me­yen an­lar­da fır­sat­lar bul­du. Da­ha son­ra­ki da­ki­ka­lar­da da Bur­sa’nın ko­mik de­fan­sı yar­dı­mıy­la çok ko­lay ve ra­hat gol­ler bu­la­rak ma­çı ce­be in­dir­di. He­men bir ke­re da­ha al­tı­nı çi­ze­yim; F.Bah­çe’yi dün­kü fark­lı ga­li­bi­yet sa­kın ola ki kan­dır­ma­sın. Çün­kü ma­çı ya­rım F.Bah­çe ka­za­nır­ken, ya­rım da Bur­sas­por tes­lim et­ti. Ma­çın çar­pı­cı olu­şum­la­rı­nı ise şöy­le sı­ra­la­ya­yım. Bur­sa’da­ki genç Ser­can, Ro­ber­to Car­los‘un is­mi al­tın­da san­ki ilk oto­büs­le evi­ne dön­müş gi­biy­di. Ha­kem Öz­kal­fa, Sel­çuk‘un at­tı­ğı ni­za­mi go­lü ip­tal eder­ken, bu yan­lı­şı­na bir de Alex‘e gös­ter­di­ği sa­rı kar­tı ek­le­di. O po­zis­yon­da ne Bur­sa, ne de F.Bah­çe aley­hi­ne bir ey­lem yok­tu. Ama ay­nı Öz­kal­fa ken­di­si­ne top fır­la­tıp, yar­dım­cı­sı­nı he­def alan 3. go­lün sa­hi­bi Edu‘yu na­sıl oyun­dan at­ma­dı hay­ret et­tim doğ­ru­su. ­Ha­a bir de De­i­vid‘in gözyaş­la­rıy­la gol a­tıp dö­nü­şü var­dı. Şöy­le bir cüm­le­lik özet­le to­par­lar­sak, bu so­nuç ne F.Bah­çe’yi al­dat­ma­lı, ne de Bur­sa’yı, “Biz iyi­yiz. F.Bah­çe’ye ye­nil­dik” ra­hat­lı­ğı­na sok­ma­ma­lı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT