BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Neyleyim Fenersiz ligi?

Neyleyim Fenersiz ligi?

Dün sa­bah Yük­sek Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­day­dım. F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, tam 11 yıl­dır ilk kez ken­di­si­ni e­leş­tir­me ol­gun­lu­ğu­nu gös­ter­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu a­dı­na söz a­lan As­baş­kan A­li Koç, gü­zel bir ko­nuş­may­la ö­ze­leş­ti­ri yap­tı. Her yap­tı­ğı­nı doğ­ru say­dı­ğı ve e­leş­ti­ri­ye ta­ham­mü­lü ol­ma­dı­ğı i­çin sü­rek­li an­ti­pa­tik gö­rü­nen F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, Koç’la ye­ni bir say­fa aç­tı. Bun­dan son­ra da böy­le de­vam et­me­si­ni u­ma­rım.Dün sa­bah Yük­sek Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­day­dım. F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, tam 11 yıl­dır ilk kez ken­di­si­ni e­leş­tir­me ol­gun­lu­ğu­nu gös­ter­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu a­dı­na söz a­lan As­baş­kan A­li Koç, gü­zel bir ko­nuş­may­la ö­ze­leş­ti­ri yap­tı. Her yap­tı­ğı­nı doğ­ru say­dı­ğı ve e­leş­ti­ri­ye ta­ham­mü­lü ol­ma­dı­ğı i­çin sü­rek­li an­ti­pa­tik gö­rü­nen F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, Koç’la ye­ni bir say­fa aç­tı. Bun­dan son­ra da böy­le de­vam et­me­si­ni u­ma­rım. Ak­şam sa­at­le­rin­de s­ta­da gel­di­ği­miz­de di­ğer maç­la­rın ak­si­ne bir boş­luk var­dı Ka­dı­köy’de... A­lı­nan ba­şa­rı­sız so­nuç­lar ta­raf­ta­rı küs­tür­müş, on­lar da hak­lı o­la­rak tep­ki­le­ri­ni koy­muş­lar. F.Bah­çe­li fut­bol­cu­lar dün ge­ce a­de­ta hırs kü­püy­dü. Ar­se­nal’den a­lı­nan fark­lı mağ­lu­bi­yet a­kıl­la­rı­nı baş­la­rı­na ge­tir­miş!.. Sü­per Lig’in f­laş e­kip­le­rin­den Bur­sas­por, kar­şı­sın­da böy­le bir F.Bah­çe bek­le­mi­yor­du. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, hem o­fans­ta hem de de­fans­ta çok i­yi bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. Bir tür­lü sey­ret­me fır­sa­tı bu­la­ma­dı­ğı­mız Jo­si­co, or­ta a­la­nı par­sel­le­di ve Sel­çuk‘la i­yi bir u­yum ya­ka­la­dı. O da Mal­do­na­do gi­bi ba­sit a­ma di­ki­ne oy­nu­yor. U­ğur Bo­ral, Se­mih ve Gü­i­za gü­nün par­la­yan i­sim­le­riy­di. Dün ge­ce F.Bah­çe’nin kar­şı­sı­na kim çık­sa e­min o­lun par­ça­lar­dı. Bur­sa tem­sil­ci­si, or­ta a­lan ve for­vet­te i­yi o­yun­cu­la­ra sa­hip. A­ma de­fans­la­rı tek ke­li­mey­le ber­bat. Bi­raz bas­kı gör­dü­ler mi ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şı­rı­yor­lar. İn­gi­liz ku­lüp­le­ri­nin dik­ka­ti­ni çek­ti­ği söy­le­nen ve bil­mem kaç mil­yon do­lar­lık bon­ser­vis be­de­li be­lir­le­nen Ser­can Yıl­dı­rım, çok kö­tüy­dü. Bu ka­dar çok ko­nu­şul­ma­sı o­nu ha­va­la­ra sok­muş. Bak as­la­nım; cin ol­ma­dan a­dam çarp­ma­ya ça­lış­ma. Se­nin gi­bi ne fut­bol­cu­lar gel­di geç­ti, si­lin­di git­ti. İlk ya­rı­nın so­nun­da Ö­mer Er­do­ğan‘ın ce­za sa­ha­sı i­çin­de A­lex‘le yap­tı­ğı mü­ca­de­le­de tüm F.Bah­çe­li­ler, “pe­nal­tı” di­ye yer­le­rin­den fır­la­dı. A­ma po­zis­yo­nun pe­nal­tıy­la u­zak­tan ya­kın­dan bir a­la­ka­sı yok. Ha­kem Tol­ga Öz­kal­fa‘nın ver­di­ği sa­rı kart ka­ra­rı doğ­ru. A­lı­nan ba­şa­rı­sız so­nuç­lar ve ya­şa­nan o­lum­suz o­lay­lar, sa­rı-­la­ci­vert­li fut­bol­cu­la­rı pat­la­ma­ya ha­zır bir bom­ba ha­li­ne ge­tir­miş. Ya­hu bi­raz sa­kin o­lun. İlk ya­rı bi­ti­yor her­kes so­yun­ma o­da­sı­na doğ­ru yü­rü­yor. Lu­ga­no ve E­du, ha­ke­min ü­ze­ri­ne to­pu a­tı­yor­lar. Ha­kem o an­da ver­se kır­mı­zı kar­tı ne ya­pa­cak­sı­nız? Ta­kım si­zin yü­zü­nüz­den ek­sil­se ve ma­çı kay­bet­se bu­nun he­sa­bı­nı na­sıl ve­re­cek­si­niz? ­Sü­per Lig’den baş­ka “u­mu­du” kal­ma­yan F.Bah­çe, fark­lı ka­za­na­rak ne­fes al­dı. U­ma­rım bu ga­li­bi­yet ken­di­le­ri­ne o­lan gü­ven­le­ri­ni ge­ri ge­ti­rir. Çün­kü li­gi­mi­zin i­yi ve ya­rı­şın i­çe­ri­sin­de­ki bir F.Bah­çe’ye ih­ti­ya­cı var. Ney­le­yim F.Bah­çe­siz Sü­per Li­gi?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT