BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Menekşe dikerek çevreci olunmaz

Menekşe dikerek çevreci olunmaz

TGRT HA­BER TV’de Baş Ba­şa prog­ra­mı­na ka­tı­lan Ediz Hun, çev­re bi­lin­ci ko­nu­su­nun ba­sit bir me­se­le ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Top­lu­mun bu ko­nu­da bi­linç­len­me­si ge­re­kir” de­di.Bİ­LİNÇ­Lİ OL­MA­LI­YIZ Dün­ya­yı, can­lı­la­rı ve in­san­lı­ğı teh­dit eden her tür­lü teh­li­ke­ye dik­kat çek­mek için ga­ze­te­miz­de özel bir say­fa ha­zır­la­yan ün­lü ak­tör ve bi­yo­log Ediz Hun, TGRT HA­BER TV Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met Soy­sal’ın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Ediz Hun, ge­le­cek ne­sil­ler için top­lum­da çev­re bi­lin­ci­nin oluş­tu­rul­ma­sı­nın şart ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. > İS­TAN­BUL - Be­kir YE­Nİ­AY TGRT HA­BER TV Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met Soy­sal’ın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu ha­ber prog­ra­mı ‘Baş Ba­şa’nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu, ün­lü ak­tör ve bi­yo­log Ediz Hun ol­du. Oyun­cu, po­li­ti­ka­cı, bi­yo­log ve çev­re­ci kim­lik­le­riy­le ta­nı­nan Ediz Hun, prog­ram­da kü­re­sel ısın­ma, çev­re bi­lin­ci ve Kyo­to Pro­to­ko­lü ile il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dı. Hun, gü­nü­müz­de mil­yon­lar­ca in­sa­nın ya­şa­dı­ğı şe­hir­ler­de çev­re­nin ko­run­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Her­cai me­nek­şe dik­mek­le çev­re­ci olun­du­ğu­nu sa­nan­lar var. Bu me­se­le o ka­dar ba­sit de­ğil­dir” de­di. Sİ­NE­MA Bİ­TİN­CE... Si­ne­ma­ya atıl­dık­tan son­ra ye­te­rin­ce va­kit ayı­ra­ma­dı­ğı çev­re­ci­li­ğe ta­ma­men bir te­sa­düf so­nu­cu tek­rar yö­nel­di­ği­ni an­la­tan Ediz Hun, şun­la­rı söy­le­di: “Türk si­ne­ma­sı kri­ze gir­miş­ti. Ben de ar­tık ye­ni bir ha­ya­ta baş­la­ma­ya ka­rar ver­dim. Bu­nu sev­gi­li eşi­me de ak­tar­dım, ka­bul et­ti. Tür­ki­ye’de çev­re ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mı bir dos­ya ha­li­ne ge­tir­dim ve Os­lo Üni­ver­si­te­si’ne gön­der­dim. Hât­ta o yıl­lar­da İgu­ana’la­rım var­dı. On­la­rı ta­bii or­ta­mı dı­şın­da dün­ya­da ilk kez ben bü­yüt­müş­tüm. Fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­kip ulus­larara­sı bir der­gi­ye gön­der­miş­tim. Ora­da ya­yın­lan­mış­tı. Bun­la­rı da dos­ya­la­yıp gön­der­miş­tim Os­lo Üni­ver­si­te­si’ne. Ce­va­ben ‘siz il­ginç ça­lış­ma­lar yap­mış­sı­nız’ de­di­ler ve be­ni ka­bul et­ti­ler. Os­lo’ya ta­şın­dık ve eği­ti­mi­me baş­la­dım. Da­ha son­ra baş­ka bir üni­ver­si­te­ye geç­tim ve çev­re kim­ya­sı, çev­re bi­li­mi eği­ti­mi al­dım. Ve me­zun ol­dum. Nor­veç’te tak­ri­ben 7 se­ne kal­dık. Kı­zı­mı­zı ora­da bü­yüt­tük.” Bİ­Rİ­KİM­LE­Rİ­Mİ PAY­LA­ŞA­CA­ĞIM Ediz Hun al­dı­ğı eği­tim­le­ri ak­tar­mak üze­re Tür­ki­ye’ye dön­dü­ğü­nü ve üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak 20 yıl­dan faz­la­dır eği­tim ver­di­ği­ni kay­de­de­rek, “Ha­len da­ha öğ­re­tim gö­rev­li­li­ğime de­vam edi­yo­rum. Bu­nun ya­nın­da ar­tık bu bi­ri­kim­le­ri­mi Tür­ki­ye Ga­ze­te­si va­sı­ta­sıy­la sev­gi­li okur­la­rı­mız­la da pay­laş­ma fır­sa­tı bul­dum. Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nde çev­re ha­ber­le­ri­nin yer al­dı­ğı bir say­fa ha­zır­la­ya­ca­ğız. Bu gü­ne ka­dar çev­re bi­lin­ci­nin top­lum­da yer­leş­me­si için bü­tün gay­re­tim­le ça­lış­tım ve ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ço­cuk­luk me­ra­kım Ediz Hun çev­re ko­nu­su­na has­sa­si­ye­ti­nin ço­cuk­luk­tan baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şöy­le ko­nuş­tu: “5-6 yaş­la­rın­da çev­re­ye me­ra­kım var­dı. Ai­le­ce Emir­gan’a çay iç­me­ye git­ti­ği­miz­de, ben on­la­rın ya­nın­dan ay­rı­lır he­men Emir­gan’ın ar­ka­sın­da­ki kır­la­ra gi­der­dim. Ora­da­ki bit­ki­le­ri bö­cek­le­ri in­ce­ler, top­lar­dım. On­la­rı cam ka­va­noz­lar­da bes­le­me­ye ça­lı­şır­dım. Çok me­rak­lıy­dım. Hât­ta 1959-60’lar­da he­nüz 18 ya­şım­da iken evi­mi­zin bir oda­sı­nı ta­ma­men ak­var­yum­lar­la do­nat­mış­tım. Tro­pi­kal ba­lık­lar bes­ler­dim. Ta­bi­i o yıl­lar­da şim­di­ki gi­bi bul­mak ko­lay de­ğil­di bu tro­pi­kal ba­lık­la­rı. Bo­ğaz’dan ge­çen ge­mi­le­rin kap­tan­la­rı­na ri­ca eder­dim. Git­tik­le­ri ya­ban­cı ül­ke­ler­den ba­na las­tik tor­ba­lar­la, cam ka­va­noz­lar­la tro­pi­kal ba­lık­lar ge­ti­rir­ler­di.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT