BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Molotofçu’lar 18 yaşından küçük çıktı

‘Molotofçu’lar 18 yaşından küçük çıktı

Ga­zi Ma­hal­le­si’nde met­ruk bir ge­ce­kon­du­ya ya­pı­lan bas­kın­da, 18 ya­şın­dan kü­çük 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL İHA Ga­zi Ma­hal­le­si’nde met­ruk bir ge­ce­kon­du­ya ya­pı­lan bas­kın­da, 18 ya­şın­dan kü­çük 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile Ga­zi­os­man­pa­şa İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, ter­ke­dil­miş ge­ce­kon­du­da 59 adet mo­lo­tof kok­teyl­li, 2 ay­rı da­ma­ca­na­da ya­nı­cı ve ya­kı­cı mad­de ve çok sa­yı­da mal­ze­me ele ge­çi­ril­di. Olay­la il­gi­li ya­ka­la­nan­la­rın ço­cuk yaş­ta ol­du­ğu dik­kat çe­ker­ken, gös­te­ri­ci­le­rin mo­lo­tofkok­teyl­le­ri ha­zır­lar­ken atıl­dı­ğı ye­re ya­pı­şıp kal­ma­sı için, pat­la­yı­cı­nın içi­ne araç te­ker­le­ği iç las­ti­ği yer­leş­tir­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT