BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fener geri döndü

Fener geri döndü

Lig­de çal­kan­tı­lı gün­ler ya­şa­yan F.Bah­çe, Bur­sa’yı “Arsenal skoruyla” yenip kendine geldi. ­Sa­rı-­la­ci­vert­li e­ki­be 3 pu­a­nı ge­ti­ren gol­ler Lu­ga­no, U­ğur, E­du, A­lex ve Deivid’ten... Bur­sa’nın sa­yı­la­rı­nı i­se Rod­ri­gu­es ve Be­kir O­zan kay­det­ti.Lig­de çal­kan­tı­lı gün­ler ya­şa­yan F.Bah­çe, Bur­sa’yı “Arsenal skoruyla” yenip kendine geldi. ­Sa­rı-­la­ci­vert­li e­ki­be 3 pu­a­nı ge­ti­ren gol­ler Lu­ga­no, U­ğur, E­du, A­lex ve Deivid’ten... Bur­sa’nın sa­yı­la­rı­nı i­se Rod­ri­gu­es ve Be­kir O­zan kay­det­ti. PER­DE­Yİ LU­GA­NO AÇ­TI Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 5-2’lik Ar­se­nal he­zi­me­tin­den son­ra Bur­sa kar­şı­sı­na mut­lak ga­li­bi­yet için çık­mış­tı F.Bah­çe ve ay­nı skor­la at­tı bü­tün stre­si­ni: 5-2. Es­ki­şe­hir’den evin­de 3 pu­an­lık dar­be yi­yen Bur­sa da fark­lı ni­yet­ler­de de­ğil­di. Ye­şil-be­yaz­lı­lar ma­ça hız­lı gir­se de er­ken bul­du go­lü Ka­nar­ya. 6’da Alex’in ra­ket gi­bi kul­lan­dı­ğı sol aya­ğıy­la kor­ner­den ge­len to­pu­na bom­boş du­rum­da yük­se­len Lu­ga­no, ka­fa vu­ru­şuy­la se­vin­ce boğ­du F.Bah­çe­li tri­bün­le­ri: 1-0. An­cak Bur­sa hiç fe­na oy­na­mı­yor­du Yu­suf’un an­la­şıl­maz dur­gun­lu­ğu­na rağ­men. Ro­masc­hen­ko’nun sert şu­tu Jo­si­co’ya çarp­ma­sa... Yu­suf’un kor­ner to­pu­na Ser­can’ın ya­pış­tır­dı­ğı ka­fa­da Car­los ara­ya gir­me­se Bur­sa go­lü bul­muş­tu bi­le. FE­NER SA­VUN­MA­DA! Fe­ner de üs­tü­ne yat­ma­ya pek ni­yet­li de­ğil­di 1-0’lık sko­run. An­cak çe­kin­di­ği de ya­rı ala­nı­na ka­pa­nı­şın­dan bel­liy­di. Sa­ra­coğ­lu’nda Fe­ner’i bu de­re­ce sa­vun­ma­ya dö­nük gör­mek çar­pı­cıy­dı ilk ya­rı­da. Se­mih Ivan­kov’a fa­ul yap­tı di­ye Sel­çuk’un go­lü­nün ip­ta­li... Uğur’un on se­kiz üs­tün­den vu­ru­şu, Car­los’un en­fes or­ta­sın­da Güi­za’nın al­tı pas çap­ra­zın­dan ba­zu­ka­sı not­la­rı­mız ara­sın­da. Bi­ti­me ya­kın Ser­can’ın Car­los’un ih­ti­yar­la­mış ref­leks za­afi­ye­tin­den fay­da­la­nıp do­kun­du­ğu top­ta gol ol­ma­dıy­sa şans­lı sa­yı­lır­dı ev sa­hi­bi ekip. Son da­ki­ka­da Alex’in Ömer’in mü­da­ha­le­sin­de yer­de kal­ma­sı­na de­vam di­yen Tol­ga Öz­kal­fa ha­kem yo­rum­cu­la­rı­na mal­ze­me ol­du hiç şüp­he­siz. DEİ­VİD AĞ­LA­DI, AĞ­LAT­TI ‘İkin­ci ya­rı he­ye­can ka­sır­ga­sı­na sah­ne olur’ he­ve­si­mi­zi er­ken bi­tir­di Uğur Bo­ral. Sol çiz­gi­den to­pu alıp Bur­sa or­ta sa­ha ve sa­vun­ma­sı­nı ipe di­zen genç fut­bol­cu, Ivan­kov’un kol­tu­ğu­nun al­tın­dan ağ­la­rı gör­dü: 2-0. Son­ra­sın­da ‘maç git­ti ga­li­ba’ gü­ven­siz­li­ğiy­le, öl­gün bir Bur­sa var­dı sa­ha­da. Fe­ner at­tık­ça at­tı üze­rin­den son hüs­ra­nın iz­le­ri­ni. 67’de sol çiz­gi­de Alex’in fri­kik­ten muz or­ta­sı­nı ar­ka di­rek­te Edu ka­fay­la fi­le­le­re yol­la­dı­ğın­da Fe­ner’in öbür sto­pe­ri de go­lü­nü yaz­mış ol­du: 3-0. Eh, iki asist ya­pan Alex’e bir de gol ya­ra­şır­dı böy­le bir fut­bol son­ra­sı. 75’te Uğur’un şu­tun­da ka­le­ci­den dö­nen to­pu içe­ri dol­dur­du Ali Bil­gin; Ivan­kov bu to­pu al­ma­ya ni­yet­len­se de Alex er­ken dav­ran­dı: 4-0. 81’de Rod­ri­gu­es’in on se­kiz üs­tün­den, 88’de de Be­kir Ozan’ın 20 met­re­den ba­zu­ka­la­rıy­la ge­len gol­ler ma­çın se­yir zev­ki­ne kat­kı yap­tı sa­de­ce: 4-2. Se­zon ba­şı aya­ğı­nın kı­rıl­ma­sın­dan son­ra ilk ma­çı­na çı­kan Dei­vid, Car­los’un al da at pa­sın­da go­lü­nü at­tı­ğın­da göz yaş­la­rı ara­sın­da sko­ru ilan et­ti: 5-2. > M. Emin ULUÇ Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 25 E­kim 2008 >> F.BAHÇE 5 Vol­kan De­mi­rel 6 ­Gök­han 6 ­Lu­ga­no 7 E­du 7 ­Ro­ber­to Car­los 6.5 ­Sel­çuk 8 ­Jo­si­co 5.5 (A­li Bil­gin dk.63) 5 ­Se­mih 5.5 (De­i­vid dk.77) 6 A­lex 8.5 (Mal­do­na­do dk.85) 5 U­ğur 7.5 ­Gü­i­za 5.5 ­Vol­kan Ba­ba­can ­Ve­der­son ­Ka­zım ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> BURSA 2 I­van­kov 5 ­Ve­li 4.5 Ö­mer 5 ­Ser­dar 4.5 ­Mus­ta­fa Ke­çe­li 5 ­Mus­ta­fa Sarp 5 ­Be­kir O­zan 4.5 ­Ser­can 4.5 (Rod­ri­gu­es dk.58) 5.5 ­Yu­suf 4.5 ­Ro­mash­cen­ko 5 (Me­lo dk.66) 5 ­Gök­han 4.5 (Zu­ni­ga dk.53) 5 ­Ya­vuz Em­rah İs­ma­il ­Ci­han T.D: Sa­met Ay­ba­ba GOL­LER: Lu­ga­no (dk.6), U­ğur Bo­ral (dk.50), E­du (dk.67), A­lex (dk.75), Rod­ri­gu­es (dk.81), Be­kir O­zan (dk.88), De­i­vid (90+3), ­­HA­KEM­LER: Tol­ga Öz­kal­fa, Ba­ki Tun­cay Ak­kın, Ni­hat Mız­rak YARALARINI SARDI En kö­tü se­zon baş­lan­gıç­la­rın­dan bi­ri­ni ya­pan F.Bah­çe, 5-2’lik Ar­se­nal t­rav­ma­sı­nı ça­buk at­lat­tı. Li­gin f­laş ta­kım­la­rın­dan Bur­sa kar­şı­sın­da i­yi bir fut­bol or­ta­ya ko­yup bol gol bu­lan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ta­raf­tar­la­rı­na ilk de­fa ra­hat bir maç iz­let­tir­di. HOŞGELDİN DEİVİD Se­zon ba­şın­da sa­kat­la­nan, bu o­la­yın ar­dın­dan an­ne­si­ni kay­be­den De­i­vid De So­u­za, ilk de­fa for­ma giy­di­ği Bur­sa ma­çın­da go­lü­nü at­tı, göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du MA­TA­DOR AĞ­LAT­TI Ta­ri­hi­nin en sı­kın­tı­lı se­zon­la­rın­dan bi­ri­si­ni ya­şa­yan F.Bah­çe, 5-2’lik Ar­se­nal mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Bur­sa’yı gü­zel bir oyun ve net bir skor­la 5-2 mağ­lup ede­rek mo­ral bul­du. Bir di­ğer mo­ral ise se­zon ba­şın­da sa­kat­la­na­rak bu­gü­ne ka­dar hiç for­ma gi­ye­me­yen Dei­vid ol­du. İlk kez for­ma giy­di­ği Bur­sa ma­çın­da ye­şil sa­ha­la­ra gol­le dö­nen Bre­zil­ya­lı, gol se­vi­ni­ci­ni Car­los’a sa­rı­lıp ağ­la­ya­rak ya­şa­dı. Dei­vid’in eşi de bu sah­ne kar­şı­sın­da göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­dı. Tri­bün­ler sam­ba­cı­yı çıl­gın­ca al­kış­la­dı. ‘AN­NE­Mİ HA­TIR­LA­DIM’ Maç son­ra­sı bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Dei­vid gol­de an­ne­si­ni ya­nın­da his­set­ti­ği­ni an­cak bu­ruk bir mut­lu­luk ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Bre­zil­ya­lı, “Şu an­da his­set­ti­ğim duy­gu­lar bi­raz ka­rı­şık ama mut­lu­luk di­ye­bi­li­rim. Aya­ğı­mın kı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan an­ne­mi kay­bet­tim. Bi­ri iş, bi­ri de özel ha­ya­tım­da ol­mak üze­re çok kö­tü gün­ler­di. Go­lü at­tık­tan son­ra an­ne­mi ya­nım­da his­set­tim. Ama ona te­le­fon açıp, gol at­tı­ğım ha­be­ri­ni ve­re­me­ye­ce­ğim için bu­ruk bir mut­lu­luk ya­şı­yo­rum” di­ye­rek üzün­tü­sü­nü de di­le ge­tir­di. > M.Emin ULUÇ Ali Koç’tan İTİRAF: Suç bizim F.Bah­çe Ku­lü­bü’nün O­la­ğan Yük­sek Di­van Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı dün Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da ko­nu­şan As­baş­kan A­li Koç, “T­rans­fer­ler ve ho­ca ter­ci­hi­nin so­nuç­la­rı­nın bi­zim so­rum­lu­lu­ğu­muz­da ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. Yap­tık­la­rı­mı­zın ta­ma­mı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor ve bir da­ha tek­rar­la­ma­mak ve ta­sar­ruf­la­rı­mı­zın o­lum­suz so­nuç­la­rı­nı gi­der­mek i­çin yo­ğun bir şe­kil­de ça­lı­şı­yo­ruz” i­ti­ra­fın­da bu­lun­du. Top­lan­tı so­nun­da ü­ye­lik­te 25 ve 40 yı­lı­nı dol­du­ran­la­ra p­la­ket ve­ril­di. F.BAHÇE NOTLARI Ara­go­nes’e ödül F.Bah­çe’de eleş­ti­ri ok­la­rı­nın mer­ke­zin­de­ki Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes, İs­pan­ya’da ödül ka­zan­dı. “Vi­vir con ju­bi­lo” (Emek­li­lik­le ya­şa­mak) ad­lı der­gi­nin 10. yı­lı do­la­yı­sıy­la ‘’en ak­tif emek­li’’ ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le ödü­le la­yık gö­rü­len­ler ara­sın­da 70 ya­şın­da­ki Ara­go­nes de yer al­dı. ‘Ma­yıs’ta gö­rü­şü­rüz’ F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes, Bur­sas­por’u 5-2 yen­dik­le­ri maç­ta tek­nik an­lam­da iyi oy­na­dık­la­rı­nı söy­le­di. İs­pan­yol tek­nik adam, “Bu ta­kı­mı ma­yıs­ta gö­re­ce­ğiz de­miş­tim. Ga­li­bi­yet­ler­den çok mem­nu­num. Li­gin uzun bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor. Bu­nun için ma­yıs­ta ga­ze­te­ci­ler­le tek­rar ko­nuş­mak is­te­rim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Car­los mem­nun F.Bah­çe’nin Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Ro­ber­to Car­los, Bur­sas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu­gün skor­dan çok oy­na­dı­ğı­mız oyun­dan do­la­yı mut­lu­yum” der­ken, va­tan­da­şı Dei­vid hak­kın­da da, “Bi­li­yo­ruz ki zor gün­ler ge­çir­di. Da­ha da çok ça­lı­şa­cak ve oyu­nu­na de­vam ede­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ta­raf­tar küs­tü F.Bah­çe ta­raf­tar­la­rı fark­lı Ar­se­nal ye­nil­gi­si­nin ar­dın­dan Bur­sa kar­şı­laş­ma­sı­na rağ­bet gös­ter­me­di. Kom­bi­ne bi­let sa­hip­le­ri­nin bi­le bü­yük il­gi gös­ter­me­di­ği maç­ta ka­le ar­ka­sı tri­bün­le­ri ya­rı­ya ya­rı­ya boş kal­dı. Bur­sa ta­raf­tar­la­rı ise ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bö­lü­mü ta­ma­men dol­dur­du. Öte yan­dan PAF ma­çı­nı F.Bah­çe 2-1 ka­zan­dı. Borç 124 mil­yon YTL Di­van top­lan­tı­sın­da De­net­le­me Ku­ru­lu, 30 Ey­lül 2008 i­ti­ba­rıy­la F.Bah­çe Ku­lü­bü’nün 2012 yı­lı­na ka­dar ö­de­me­si ge­re­ken, ta­hak­ku­ku ya­pıl­mış borç tu­ta­rı­nın 123.7 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu, ay­nı dö­nem i­çin ge­lir­le­ri­nin i­se top­lam 165.1 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu a­çık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT