BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD’den PKK’ya karşı tam destek

ABD’den PKK’ya karşı tam destek

An­ka­ra’da Or­ge­ne­ral Ha­san Iğ­sız’la gö­rü­şen Irak’ta­ki Ame­ri­kan güç­le­ri­nin ko­mu­ta­nı Ge­ne­ral Odi­er­no, “Te­rö­re kar­şı iş bir­li­ği­miz sü­re­cek” de­di.Ge­ne­ral Ray Odi­er­no, te­rör ör­gü­tü PKK’nın iğ­renç suç­lar iş­le­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Irak’ta­ki Ame­ri­kan güç­le­ri­nin ko­mu­ta­nı Ge­ne­ral Ray Odi­er­no, Tür­ki­ye’ye ge­le­rek, Ge­nel­kur­may 2. Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ha­san Iğ­sız’la te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da gö­rüş­tü. ABD or­du­sun­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ön­ce­ki gün ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de, te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le­de ABD güç­le­ri­nin sü­re­gi­den des­te­ği­nin ele alın­dı­ğı bil­di­ril­di. İĞ­RENÇ SUÇ­LAR İŞ­LE­Dİ­LER Odi­er­no’nun, “PKK’nın bir te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu ve Türk hal­kı­na yö­ne­lik iğ­renç suç­lar iş­le­di­ği­ni” be­lirt­ti­ği, Türk ve Irak hü­kü­met­le­ri ile bu tür vah­şet­le­ri en­gel­le­mek için ça­lış­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­ği kay­de­dil­di. Açık­la­ma­ya gö­re, te­rör ör­gü­tü PKK’nın ye­ni sal­dı­rı­la­rı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek ama­cıy­la tek­nik des­tek ve bil­gi pay­la­şı­mı sö­zü de ve­ren Ge­ne­ral Odi­er­no, “Şim­di, kı­sa va­de­de, ma­sum in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak için ya­pa­bi­le­ce­ği­miz şey­ler var. Türk ve Irak­lı or­tak­la­rı­mız­la bu ça­ba­ya des­tek ver­me­ye ka­rar­lı­yız” de­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT