BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Afgan halkının huzuru bizim için de önemli

Afgan halkının huzuru bizim için de önemli

Ba­ba­can, Af­gan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Span­ta ile gö­rüş­tü.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can, Af­ga­nis­tan’ın baş­ken­ti Ka­bil’de te­mas­lar­da bu­lun­du. Ba­ba­can bu çer­çe­ve­de Cum­hur­baş­ka­nı Ha­mid Kar­za­i, Cum­hur­baş­ka­nı Bi­rin­ci Yar­dım­cı­sı Ah­med Zi­ya Me­sud ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ren­gin Dad­far Span­ta ile gö­rüş­tü. Dü­zen­le­nen or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da Ba­ba­can, önü­müz­de­ki yıl ya­pı­la­cak se­çim­le­rin Af­ga­nis­tan’ın de­mok­ra­si­si­nin güç­len­me­si ba­kı­mın­dan önem­li bir ve­si­le ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­de, mü­kem­mel ola­rak ta­nım­la­na­bi­le­cek iki­li iliş­ki­le­rin ge­le­ce­ği­nin her yö­nüy­le ele alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Ba­ba­can, “Af­gan hal­kı­nın ha­ket­ti­ği ba­rış, is­tik­rar, hu­zur ve re­fa­ha en kı­sa za­man­da ulaş­ma­sı, Tür­ki­ye’nin, Türk ulu­su­nun en sa­mi­mi di­le­ği­dir” de­di. Ba­ba­can, “Mev­la­na Ce­la­led­din Ru­mi’nin doğ­du­ğu bu top­rak­lar­da bu­lun­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT