BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İranlı gazetecilerden gazetemize ziyaret

İranlı gazetecilerden gazetemize ziyaret

“Bu Gü­nün Tür­ki­ye­si” isim­li bir prog­ram ha­zır­lı­ğın­da olan he­yet, Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak’la rö­por­taj yap­tı> İS­TAN­BUL İran­lı ga­ze­te­ci­ler, Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak ve Ha­ber Ko­or­di­na­tö­rü­müz Meh­met Köş­ker’le gö­rüş­tü. İran res­mi Rad­yo ve Te­le­viz­yon Ku­ru­mu (IRIB) 1. Ka­na­lın­dan 5 ki­şi­lik bir ekip ga­ze­te­mi­zi ve TGRT HABER TV’yi zi­ya­ret et­ti. Tür­ki­ye’nin si­ya­si, eko­no­mik ve sos­yal gö­rü­nü­mü­nü yan­sıt­ma­yı hedefleyen “Bu Gü­nün Tür­ki­ye­si” ad­lı bir prog­ram ha­zır­la­mak üze­re Baş­ba­kan­lık Ba­sın Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün da­vet­li­si ola­rak ülkemize ge­len IRIB Si­ya­si Bö­lüm Baş­ka­nı Meh­di Fet­hi li­der­li­ğin­de­ki 5 ki­şi­lik he­yet, Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak ve Ha­ber Ko­or­di­na­tö­rü­müz Meh­met Köş­ker ile gö­rü­şe­rek Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ve Türk ba­sı­nı hak­kın­da bil­gi al­dı. Meh­di Fet­hi da­ha son­ra Nuh Al­bay­rak ile İran res­mi te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­lan­mak üze­re, Tür­ki­ye’nin sos­yal, eko­no­mik ve si­ya­si gö­rü­nü­mü­ne da­ir so­ru­la­rın yer al­dı­ğı bir rö­por­taj yap­tı. He­yet, rö­por­ta­jın ar­dın­dan TGRT HABER Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ak­gi­ray’ı da zi­ya­ret et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89693
  % -0.23
 • 4.8345
  % -0.21
 • 5.6615
  % 0.1
 • 6.4028
  % -0.03
 • 193.093
  % -0.43
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT