BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kongreye tartışmalı başlandı

Kongreye tartışmalı başlandı

Ana­va­tan Par­ti­si 6. Ola­ğa­nüs­tü Bü­yük Kon­gre­si’nde ge­nel baş­kan aday­la­rın Di­van Baş­kan­lı­ğı için fark­lı aday­lar gös­ter­me­si se­be­biy­le sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı.> Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA Ana­va­tan Par­ti­si 6. Ola­ğa­nüs­tü Bü­yük Kon­gre­si’nde ge­nel baş­kan aday­la­rın Di­van Baş­kan­lı­ğı için fark­lı aday­lar gös­ter­me­si se­be­biy­le sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Kon­gre­de, bin 40 de­le­ge­si bu­lu­nan Ana­va­tan Par­ti­si’nde de­le­ge­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun sa­bah sa­at­le­rin­de sa­lo­na gel­me­me­si se­be­biy­le kon­gre baş­la­tı­la­ma­dı. Kon­gre­nin sa­at 13.00’da baş­la­ma­sın­dan son­ra ise Di­van Baş­kan­lı­ğı tar­tış­ma­la­rı baş­la­dı. Sa­lih Uzun ta­raf­tar­la­rı Ol­tan Sun­gur­lu’nun Di­van Baş­kan­lı­ğı için or­tak aday ol­ma­sı­nı tek­lif et­ti. Di­ğer baş­kan aday­la­rı­nın bu tek­li­fi ka­bul et­me­me­si üze­ri­ne sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Tar­tış­ma­la­rın ar­dın­dan Di­van Baş­kan­lı­ğı­na Doç. Dr. Ni­ya­zi Kah­ve­ci se­çil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT