BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Terör gözyaşı demektir

Terör gözyaşı demektir

AK Par­ti Tun­ce­li Mer­kez İl­çe Kong­re­si ve TOKİ evlerinin teslim töreni için Tunceli’ye giden Erdoğan, Valilik önünde kendisini karşılayan çocukların halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi.TUNCELİ’DE COŞKULU KARŞILAMA AK Par­ti Tun­ce­li Mer­kez İl­çe Kong­re­si ve TOKİ evlerinin teslim töreni için Tunceli’ye giden Erdoğan, Valilik önünde kendisini karşılayan çocukların halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi. > Hay­dar Ya­vu­zak TUN­CE­Lİ İHA AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, son za­man­lar­da mil­le­tin ara­sı­na fit­ne to­hu­mu ek­me­ye, böl­me­ye ça­lı­şan­la­rın, mil­le­tin en­gin sağ­du­yu­su se­be­biy­le yi­ne aka­me­te uğ­ra­ma­ya mah­kum ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Er­do­ğan, par­ti­si­nin, Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len Tun­ce­li Mer­kez İl­çe Kon­gre­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bu il­de bu­lun­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Türk mil­le­ti­nin özü­nün inanç­la, ah­lak­la, sev­giy­le ve sa­bır­la yoğ­rul­du­ğu­nu ve her za­man kar­deş­lik ru­hu­nu, ko­ru­ya­rak ha­re­ket et­ti­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan; ha­mu­ru mert­lik­le, mer­ha­met ve ada­let­le yoğ­rul­muş Türk mil­le­ti­nin hiç­bir za­man ku­tup­laş­ma­ya prim ver­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “İçe­ri­de ve dı­şa­rı­da­ki bir­ta­kım mih­rak­la­rın, kı­sır si­ya­si he­sap­la­rı uğ­ru­na ken­di in­sa­nı­mı­zı, ken­di yur­dun­da mağ­dur du­ru­ma ge­tir­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ğiz. Biz bi­li­yo­ruz ki nef­ret de­ğil sev­gi; ça­tış­ma de­ğil ba­rış; hak­sız­lık de­ğil ada­let; ay­rı­lık de­ğil bir­lik; ku­tup­laş­mak de­ğil ku­cak­laş­mak; nef­ret et­tir­mek de­ğil sev­dir­mek esas­tır. Çer çö­pü ate­şe ve­re­rek, ma­sum ço­cuk­la­rı so­kak­la­ra sa­la­rak güç gös­te­ri­si yap­tık­la­rı­nı sa­nan­lar bü­yük bir ce­ha­let ve gaf­let için­de­dir­ler. Va­tan­daş­la­rın ara­ba­la­rı­nı yak­mak su­re­tiy­le aca­ba bu ül­ke­ye ba­rış ge­lir mi? Te­rör­den, şid­det­ten, ge­ri­lim­den bes­le­nen­ler an­cak bu­nu ya­par. Bu top­rak­la­rın ha­mu­ru; te­rö­rü, ça­tış­ma­yı, kan dök­me­yi de­ğil, bir­li­ği, sev­gi­yi or­ta­ya ko­yar. Tam ter­si­ne şid­det, de­mok­ra­si­nin, öz­gür­lük­le­rin, ada­le­tin, re­fah ve hu­zu­run en bü­yük düş­ma­nı­dır. Te­rö­rün, ça­tış­ma­nın, ge­ri­li­min ol­du­ğu yer­de sa­de­ce acı, göz­ya­şı, se­fa­let, umut­suz­luk var­dır. Bu top­rak­la­rın si­lah se­si­ne de­ğil, fab­ri­ka­lar­da­ki ma­ki­ne se­si­ne ih­ti­ya­cı var­dır. Ge­ri­lim is­te­yen­le­rin üre­tim di­ye, ya­tı­rım di­ye, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­ler di­ye bir der­di yok. İs­tik­rar or­ta­mı­nı sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şan­la­rın, kar­deş­lik di­ye, hu­zur ve esen­lik di­ye bir der­di yok. Ge­liş­me­den, iler­le­me­den ra­hat­sız­lık du­yan­lar bu mil­le­tin hay­rı­nı dü­şün­mü­yor­lar. De­mok­ra­si­nin, hak ve hu­ku­kun ge­liş­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yan­lar, böl­ge in­sa­nı­nın se­la­me­ti­ni dü­şün­mü­yor­lar. Bu böl­ge­nin in­san­la­rı­nın gö­zün­de te­laş, kor­ku ve ka­ram­sar­lık de­ğil, dai­ma ümit, iyim­ser­lik ve he­ye­can gör­mek is­ti­yo­ruz. Bu­nun için pek çok sı­kın­tı­yı gö­ze ala­rak, bu­ra­la­rın prob­lem­le­ri­nin çö­züm­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz. Bu­ra­nın ye­rel yö­ne­ti­mi­ne eks­tra yar­dım­da bu­lun­duk ki be­le­di­ye aya­ğa kalk­sın. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı’nın Tun­ce­li’ye ge­li­şi­ni ha­ber ve­ren, hal­kın ‘hoş­gel­di­niz’ da­ve­ti­ni or­ta­ya ko­yan pan­kart­la­rı, be­le­di­ye­nin araç ge­reç­le­riy­le top­la­ma­nın, han­gi in­sa­ni yak­la­şım tar­zı­na uy­du­ğu­nu, ben Tun­ce­li­li kar­deş­le­ri­min tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum. YA­PI­LAN YA­TI­RIM­LAR Şu an­da Tun­ce­li’nin il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­ti­min­de, fi­zi­ki an­lam­da ih­ti­ya­cı yok. 3 fa­kül­te­li Tun­ce­li Üni­ver­si­te­si var. İs­ter az, is­ter çok oy ala­lım ay­rım yok. Tun­ce­li İl Özel İda­re­si büt­çe­sin yüz­de 370 ora­nın­da ar­tı­rıl­dı. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı ide­olo­jik yak­la­şım­la­rı bı­rak­sın­lar da Tun­ce­li’nin hal­kı­na na­sıl hiz­met ve­re­cek­ler, onu dü­şün­sün­ler. Tun­ce­li’nin köy­le­ri­ne 57 tril­yon­luk ya­tı­rım yap­tık. 3 bin 250 çif­ti­nin yak­la­şık 1.5 tril­yon tu­ta­rın­da­ki ku­rak­lık yar­dım­la­rı da ban­ka he­sap­la­rı­na yat­tı. 15 tril­yon li­ra sağ­lık ya­tı­rı­mı ya­pıl­dı.” Tunceli’de ba­zı sağ­lık ve e­ği­tim te­sis­le­ri­nin or­tak a­çı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren ve TO­Kİ ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ko­nut­la­rın hak sa­hip­le­ri­ne da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tı­lan Er­do­ğan, “A­ma­cı­mız siz­le­ri ve ev­lat­la­rı­mı­zı gur­be­te git­mek zo­run­da kal­ma­dan, bu­ra­da iş, aş sa­hi­bi ya­pa­rak, mut­lu, hu­zur­lu ya­şa­ma­nı­zı te­min et­mek” dedi. “HAKSIZLIKLARI KALDIRALIM” Erdoğan; “Çocuklarımız daha iyi eğitim imkanlarına, hastalarımız daha gelişmiş sağlık hizmetlerine, insanlarımız daha iyi hayat şartlarına kavuşsun, özürlülerimiz mağduriyet yaşamasın, her türlü haksızlığı ortadan kaldıralım” dedi. FOLK­LOR GÖS­TE­Rİ­SİY­LE KAR­ŞI­LAN­DI, Kİ­TAP HE­Dİ­YE ET­Tİ Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, te­mas­la­rı çer­çe­ve­sin­de Tun­ce­li Va­li­li­ği­ni de zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da ye­rel kı­ya­fet­li öğ­ren­ci­le­rin folk­lor gös­te­ri­siy­le kar­şı­la­nan Er­do­ğan, ço­cuk­la­ra ki­tap he­di­ye et­ti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren çocuklarla bir süre sohbet etti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT