BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhram ve hükümleri

İhram ve hükümleri

Su­al: İh­ram ve hü­küm­le­ri ne­ler­dir?Su­al: İh­ram ve hü­küm­le­ri ne­ler­dir? CE­VAP: İh­ram, ip­le bağ­lan­maz, dü­ğüm­len­mez. Hac, um­re ve­ya her­han­gi bir şey için uzak­tan ge­len­le­rin, mi­kât de­ni­len yer­le­ri ih­ram­sız ge­çe­rek, Mek­ke Ha­re­mi’ne gir­me­le­ri ha­ram­dır. Ge­çe­nin, ge­ri mi­kâ­ta ge­lip ih­ra­ma gir­me­si ge­re­kir. İh­ra­ma gir­mez­se, kur­ban kes­mek ge­re­kir. Mi­kât de­ni­len yer­ler­le, Ha­rem-i Mek­ke ara­sı­na Hil de­nir. Mi­kât­tan ge­çer­ken, bir iş için Hil’de kal­ma­ya ni­yet eden­le­rin ve Hil’de otu­ran­la­rın, hac­dan baş­ka ni­yet­le, ih­ram­sız Ha­rem’e gir­me­le­ri ca­iz­dir. Mi­kât ye­rin­den ön­ce, hat­ta ken­di mem­le­ke­tin­de de giy­mek ca­iz ve da­ha iyi­dir. İh­ram­lı­ya ya­sak olan­lar: 1- Ka­ra­da­ki av hay­van­la­rı­nı öl­dür­mek. 2- Di­kil­miş el­bi­se giy­mek. 3- Bir ye­ri­ni tı­raş et­mek. 4- Ci­ma et­mek. 5- Kav­ga ve mü­na­ka­şa et­mek. 6- Ko­ku sü­rün­mek. 7- Tır­nak kes­mek. 8- Mest, ayak­ka­bı giy­mek ve ba­şı­nı ört­mek [Er­kek için]. 9- El­di­ven, ço­rap giy­mek. 10- Ken­di­li­ğin­den çı­kan ot ve ağaç­la­rı ko­par­mak. Bun­la­rı bi­le­rek ve­ya bil­me­ye­rek, unu­ta­rak ya­pan­la­ra, kur­ban, sa­da­ka ce­za­la­rı la­zım olur. Ce­za ola­rak ke­si­len kur­ban etin­den sa­hi­bi yi­ye­mez. İf­rad hac­da, bir kur­ban icap et­ti­ren su­çu, ka­rin ha­cı iş­ler­se, bi­ri um­re için, iki ta­ne kes­me­si la­zım­dır. İh­ram­lı­ya ya­sak ol­ma­yan­lar: 1- Pi­re, her tür­lü si­nek, baş­ka­sı­nın üze­rin­de bu­lu­nan bit, fa­re, yı­lan, ak­rep, kurt, çay­lak gi­bi za­rar­lı ve in­sa­na sal­dı­ran hay­van­la­rı öl­dür­mek. 2- Ba­şı­nı ko­ku­suz sa­bun­la yı­ka­mak. 3- Ter­lik gi­bi üs­tü açık ayak­ka­bı giy­mek. 4- Diş çek­tir­mek. 5- Renk­li ih­ram giy­mek. 6- Gus­let­mek. 7- Ba­şı­na do­kun­dur­ma­mak şar­tıy­la, ta­van, ça­dır, şem­si­ye al­tın­da göl­ge­len­mek. 8- Ba­şı âdet ol­ma­yan şey­le [tas, tep­si] ört­mek, pa­ket gi­bi şey­ler koy­mak. 9- Be­li­ne ku­şak, ke­mer, pa­ra ke­se­si, si­lah bağ­la­mak. 10- Yü­zük tak­mak. 11- İn­san­la­rın di­kip ye­tiş­tir­di­ği seb­ze ve ağaç­la­rı ko­par­mak. 12- Düş­man­la dö­vüş­mek. 13- Ka­dın­la­rın, de­ri­ye değ­me­mek üze­re yüz­le­ri­ni ört­me­le­ri ve di­kil­miş el­bi­se, mest, ço­rap giy­me­le­ri, ör­tü al­tı­na ziy­net eş­ya­sı tak­ma­la­rı ca­iz­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT