BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Et pişirme sanatı

Et pişirme sanatı

Et ve ba­lık­la­rı çe­şit­li ha­zır­la­ma şe­kil­le­ri var­dır... Bun­la­rın lez­zet­li ve ko­lay sin­di­ri­le­bil­me­si için ba­zı nok­ta­la­ra dik­kat et­mek ge­re­kir...HAŞLAMA Bu usül, sı­ğır ve ta­vuk pi­şir­me­de kul­la­nı­lır. Su­da pi­şir­me­de, et so­ğuk su­ya ko­nup ısı­tı­lır­sa, etin pek çok gı­da mad­de­si su­ya ge­çer. Bu su, iyi bir et su­yu olur. Bu­nun içi­ne bi­raz da et ufa­la­nıp ko­nu­lur­sa de­ğe­ri da­ha da ar­tar. Yal­nız böy­le so­ğuk su­ya ko­na­rak pi­şi­ri­len etin ne ko­ku­su ve ne de gı­da de­ğe­ri kal­maz ne­yi var­sa su­yu­na geç­miş olur. Bu et su­yu, iş­tah açı­cı ve bes­le­yi­ci­dir. Et, kay­na­mak­ta olan su­ya ko­nup haş­la­nır­sa, üst kıs­mı ka­buk bağ­la­ya­rak gı­da kıs­mı­nın su­ya geç­me­si­ni ön­ler. Haş­la­ma et tav­si­ye edi­len­ler eti böy­le pi­şir­me­li­dir. IZGARA Yağ ye­me­si ya­sak olan­lar için iyi bir ha­zır­la­ma şek­li­dir. Iz­ga­ra et, bü­tün gı­da de­ğe­ri­ni mu­ha­fa­za eder. Iz­ga­ra ön­ce kız­dı­rıl­ma­lı son­ra üze­ri­ne zey­tin­ya­ğı sü­rül­müş et kız­gın ız­ga­ra­ya ko­nul­ma­lı­dır. Böy­le­ce etin bes­le­yi­ci su­yu dı­şa ak­maz. Et, ma­şa ile çev­ril­me­li; ça­tal­la çe­vi­re­rek et de­lin­me­li ve su­yu akı­tıl­ma­lı­dır. Iz­ga­ra­da et pi­şi­rir­ken tuz ek­len­me­li­dir. Tuz, etin su­yu­nun ak­ma­sı­na yol açar. Kı­za­ran et­ler ta­ba­ğa alı­nıp üzer­le­ri­ne bi­raz ta­ze te­re­yağ ve bi­raz da kı­yıl­mış may­do­noz ko­nur. Kı­zar­tı­la­cak etin ka­lın­lı­ğı 2 cm. ci­va­rın­da ol­ma­lı­dır. Da­ha in­ce olur­sa, ku­ru olur; ka­lın olur­sa, iç kıs­mı piş­mez. KIZARTMA Kı­zar­tı­la­cak etin ka­lın­lı­ğı 1 cm. ci­va­rın­da ol­ma­lı­dır. Da­ha in­ce olur­sa, yağ do­ku­la­rı alın­ma­ma­lı, yer yer in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de yağ kal­ma­lı ve­ya en iyi­si etin üze­ri­ne zey­tin­ya­ğı sü­rüp öy­le kı­zar­tıl­ma­lı­dır. Fı­rın­dan çı­kar­tıl­dı­ğın­da üze­ri­ne ta­ze te­re­ya­ğı ko­nur. Böy­le­ce te­re­ya­ğı­nın kı­zar­ma­sı ön­le­nir. Yağ­da kı­zar­tır­ken ise bol yağ içe­ri­sin­de et pi­şi­ri­lir (kı­zar­tı­lır). Bu ne­vi ha­zır­la­nan etin haz­mı zor olur. STRES öğ­re­ti­yor­muş! Sel­çuk Üni­ver­si­te­si (SÜ) Öğ­ren­ci Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma Mer­ke­zi, 1141 üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­da, stre­sin öğ­ren­me üze­rin­de olum­lu et­ki­si ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Dr. Se­la­hat­tin Av­şa­roğ­lu, stre­sin or­ga­niz­ma­nın be­den­sel ve ruh­sal sı­nır­la­rı­nın teh­dit edil­me­siy­le, zor­lan­ma­sıy­la or­ta­ya çı­kan bir du­rum ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, “Araş­tır­ma­mız­da stre­sin bü­tün yön­le­ri­ni ele al­dık. Stre­si iyi ve kö­tü stres ola­rak iki­ye ayır­dık” de­di. Kö­tü stre­sin be­den­sel ve psi­ko­lo­jik has­ta­lık­la­ra ne­den ol­du­ğu­nu, iyi stre­sin ise ki­şi­yi öğ­ren­me­ye yö­nelt­ti­ği­ni ifa­de eden Av­şa­roğ­lu, “Stres, he­de­fe ulaş­ma­yı sağ­lı­yor­sa iyi stres­tir. Kö­tü olan yö­nü ise di­ren­ci­mi­zin kı­rıl­dı­ğı aşa­ma­sı­dır” de­di. Kı­vır­cık saç dert de­ğil Es­nek, can­lı ve dol­gun buk­le­le­re sa­hip ol­mak zor de­ğil... Bu­nun için tav­si­ye ve ipuç­la­rı­mı­za göz atın... > Sağ­lık­lı ol­ma­sı; ya­ni ye­te­rin­ce bes­len­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Her yı­ka­ma­dan son­ra saç ti­pi­ne uy­gun bir ba­kım ürü­nüy­le sa­çı­nı­za ba­kım ya­pıl­ma­sı la­zım. Sa­ça dip­ten uca ka­dar ya­pı­la­cak bu ba­kım sa­ye­sin­de kı­rık­lar da ön­le­ne­bi­le­cek­tir. > Doğ­ru ke­sim­li ol­ma­sı ge­re­kir. Saç ne ka­dar kı­say­sa o ka­dar faz­la kıv­rı­la­cak­tır. Bu ne­den­le buk­le­ler için is­te­ği­niz doğ­rul­tu­sun­da bir ke­sim yap­tır­ma­nız da ge­re­kir. > Kı­vır­cık saç­la­rın bes­len­me­si ve yıp­ra­tı­cı dış et­ken­ler­den ko­run­ma­sı ge­re­kir. Saç­lar ku­ru­muş­sa can­lı­lı­ğı­nı yi­ti­rir ve is­ten­me­yen şe­kil­de, dü­zen­siz kı­vır­cık­lar ha­li­ne dö­nü­şür. Her ih­ti­yaç için muh­te­şem ürün­ler çö­züm sağ­la­mak­ta­dır. > Nem­li or­tam­lar­da sa­çı­nız is­ten­me­yen şe­kil­de kıv­rı­lı­yor mu? Gün­düz krem­le­ri gi­bi de­rin­le­me­si­ne iş­le­yen bir se­rum kul­la­nın. Buk­le­le­ri ağır­laş­tı­ran yağ­lı ürün­ler­den ka­çı­nın. > Kı­vır­cık­la­rın sağ­lı­ğı­nı ve sa­çın tat­lı par­lak­lı­ğı­nı ko­ru­mak için per­ma­lı saç­la­ra da­ha özen­li bir ba­kım uy­gu­la­mak la­zım­dır. Bu­nun için tav­si­ye edi­len şey haf­ta­da bir, ku­ru sa­ça mas­ke uy­gu­la­mak ve bir sa­at mas­ke­li dur­duk­tan son­ra sa­çı iyi­ce du­ru­la­mak­tır. Sağ­lık ve gü­zel­lik ik­si­ri ­Turna yemişi Kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­yor, yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­ri­yor, be­yin hüc­re­le­rin­de­ki ha­sa­rı ön­lü­yor, felç ris­ki­ni azaltıyor... “Ka­ra­de­niz’de tur­na ye­mi­şi­nin de­ne­me üre­tim­le­ri ya­pıl­dı­ğı” ha­be­ri­ni alın­ca, bu mey­ve­li ça­lı hak­kın­da bir der­le­me yap­tık... Doç. Dr. Ali İs­lam, gü­nü­müz­de el­ma, por­ta­kal gi­bi mey­ve su­yu ola­rak tü­ke­ti­len tur­na ye­mi­şi­nin kan­se­ri ve yaş­lan­ma­yı ge­cik­tir­di­ği­ni söy­lü­yor... Gü­nü­müz­de tur­na ye­mi­şi­nin po­pü­la­ri­te­si­nin hız­la art­tı­ğı­nı, el­ma ve por­ta­kal gi­bi mey­ve su­yu ola­rak tü­ke­ti­len te­mel mey­ve­ler ka­te­go­ri­sin­de ele alın­dı­ğı­nı an­la­tan Doç. Dr. İs­lam, Tur­na ye­mi­şi­nin yük­sek vi­ta­min içe­ri­ği ile ade­ta bir sağ­lık de­po­su ol­du­ğu­nu kay­de­di­yor ve “Vi­ta­min içe­ri­ği yük­sek olan tur­na ye­mi­şi kan şe­ke­ri­ni dü­şür­mek­te, id­rar sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rın­da an­ti bak­te­ri­yel et­ki gös­ter­mek­te ve ağız-diş sağ­lı­ğı için kul­la­nıl­mak­ta­dır. An­ti­ok­si­dan ola­rak bi­li­nen fe­no­lik mad­de­ler­ce zen­gin olan tur­na ye­mi­şi­nin bak­te­ri­le­re kar­şı vü­cu­du ko­ru­mak­ta­dır. Ba­zı kan­ser tür­le­ri­ne, yaş­lan­ma­ya, ağız ve diş has­ta­lık­la­rı­na, kalp has­ta­lık­la­rı ve ül­se­re kar­şı ko­yan tur­na ye­mi­şi, tıb­bi ola­rak an­ti­bak­te­ri­yel ve id­rar sök­tü­rü­cü ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bil­mek­te­dir” di­yor... DİĞER FAYDALARI: > Ya­tak ıs­lat­ma­yı ve me­sa­ne ka­sıl­ma­sı­nı en­gel­li­yor... > İş­tah kay­bı­nı gi­de­ri­yor, is­ha­li ke­si­yor... > Gut has­ta­lı­ğı­nı, böb­rek ve pel­vik il­ti­hap­la­rı­nı ön­lü­yor... > Ro­ma­tiz­ma­yı, as­kor­bik asit ek­sik­li­ği­ni ve ilk­ba­har yor­gun­luk­la­rı­nı gi­de­ri­yor... > Ağız içi il­ti­hap­la­rı­nı iyi­leş­ti­ri­yor, mi­de ül­ser­le­ri­ne kar­şı et­ki­li olu­yor... > Da­mar sert­li­ği­ni ve bo­ğaz yan­ma­sı­nı ön­lü­yor, ya­ğın­da bol mik­tar­da ome­ga-3 bu­lu­nu­yor. > Özel­lik­le be­yin hüc­re­le­rin­de­ki ha­sa­rı ön­lü­yor, felç ris­ki­ni de azal­tı­yor.. BOŞ GEBELİK Halk ara­sın­da su ge­be­li­ği ola­rak bi­li­nen boş ge­be­li­ğin teşhisi ul­tra­so­nog­ra­fi ile ko­nu­lur. Boş ge­be­lik­te be­be­ğin ke­se­si ve pla­sen­ta var­dır, fa­kat em­bri­yo ve em­bri­yo­nun kalp atış­la­rı gö­rül­mez. Ya­ni ke­se­nin içi boş­tur. Son âdet ta­ri­hin­den yak­la­şık 5 haf­ta son­ra ge­be­lik ke­se­si­nin için­de em­bri­yo gö­rü­le­bi­lir. Em­bri­yo­nun gö­rü­le­me­di­ği du­rum­lar­da boş ge­be­lik teşhisi ko­nul­ma­sı için ace­le­ci dav­ra­nıl­ma­ma­lı, ge­be bir­kaç haf­ta da­ha ta­kip edil­me­li­dir. KENDİLİĞİNDEN DÜŞER Ke­sin teşhis ko­nul­duk­tan son­ra has­ta­ya ge­be­li­ği sonlandırması tav­si­ye edi­lir. Baş­ka bir te­da­vi se­çe­ne­ği bu­lun­maz. Za­ten kür­taj ya­pıl­ma­sa bi­le be­lir­li bir sü­re son­ra boş be­bek ke­se­si şid­det­li ağ­rı ve ka­na­ma be­lir­ti­le­ri ile ken­di­li­ğin­den dü­şe­cek­tir. Boş ge­be­li­ğin her­han­gi bir be­lir­ti­si yok­tur ak­si­ne tüm ge­be­lik be­lir­ti­le­ri gö­rü­le­bi­lir. Teşhis, da­ha ön­ce de be­lirt­ti­ği­miz gi­bi ul­tra­son­da ge­be­lik ke­se­si­nin için­de em­bri­yo­nun gö­rül­me­me­siy­le ko­nu­lur. Geç­miş dö­nem­ler­de dü­şük ya­pan ka­dın­la­rın bir kıs­mı boş ge­be­lik ge­çir­miş fa­kat o dö­nem­ler­de ul­tra­son ci­ha­zı ol­ma­dı­ğı için bu­nun ta­nı­sı ko­nu­la­ma­mış­tır. Şiş­man ço­cuk­lar­da TAŞ RİSKİ! Ha­re­ket­siz­lik ve fast­fo­od bes­len­me gi­bi et­ken­ler­le ar­tış gös­te­ren şiş­man­lık, dik­kat edil­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra baş­ka has­ta­lık­la­ra da da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor. Prof. Dr.Ke­mal Sa­rı­ca, er­ken yaş­lar­da­ki şiş­man­lı­ğın, ço­cu­ğun ye­tiş­kin­li­ğin­de olum­suz bir alt­ya­pı ha­zır­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ai­le­le­rin bu ko­nu­da bi­linç­li ol­ma­la­rı çok önem­li. Çün­kü şiş­man ço­cuk­lar da­ha geç ge­li­şi­yor, sek­sü­el açı­dan ol­gun­laş­ma­la­rı da da­ha geç olu­yor. Ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra gö­re şiş­man­lık ay­nı za­man­da id­rar yol­la­rın­da taş olu­şum ris­ki­ni de ar­tı­rı­yor” di­yor. Os­te­opo­roz­dan ko­run­ma yol­la­rı > Ço­cuk­luk ve adö­le­san (ergenlik) dö­nem­de kal­si­yum­dan zen­gin bes­le­ne­rek ke­mik yo­ğun­lu­ğu­nu art­tır­mak ge­rek­li­dir. > Ke­mik yo­ğun­lu­ğu dü­şük olan bir ki­şi me­no­poz­la bir­lik­te da­ha faz­la ke­mik do­ku­su kay­bı­na uğ­ra­ya­ca­ğın­dan os­te­opo­roz ris­ki ar­tar. > Sod­yum(tuz)’dan zen­gin yi­ye­cek­le­r az tü­ke­til­me­li­dir. > Kah­ve ve çay gi­bi ka­fe­in­li gı­da­la­r az tü­ke­til­me­li­dir. Si­ga­ra ve al­kol içil­me­me­li­dir. > Süt ve süt­lü gı­da­lar kal­si­yum­dan çok zen­gin­dir bu ne­den­le mut­la­ka tü­ke­til­me­li­dir­ler. > Me­no­poz dö­ne­min­de ka­dın­la­rın gün­lük 1200 mg kal­si­yum al­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir. > Gü­zen­li yü­rü­yüş ve eg­zer­siz ya­pıl­ma­lı, gü­neş ışı­ğın­dan ye­te­rin­ce fay­da­la­nıl­ma­lı­dır. GÜNÜN TATLISI Te­re­yağ­lı Çi­ko­la­ta­lı Muz­lar (...Avus­tral­ya Mut­fa­ğı) MALZEMELER: > 4 adet muz > 1 pa­ket çi­ko­la­ta > 1 tat­lı ka­şı­ğı te­re­ya­ğı > Bir mik­tar dö­vül­müş ye­şil fıs­tık HAZIRLANIŞI: Te­re­ya­ğı­nı eri­tip, mu­zun üze­ri­ne gez­di­rin. Ben­ma­ri usu­lü erit­ti­ği­niz çi­ko­la­ta­yı mu­zun üze­ri­ne ya­yın. Da­ha son­ra üze­ri­ni yeşil fıstıkla süs­le­ye­rek ser­vi­se su­nun. PÜF NOKTASI MI­SIR HAŞ­LAR­KEN ­Ev­de haş­la­dı­ğı­nız mı­sır­la­rın da­ha lez­zet­li ol­ma­sı için, kay­na­tır­ken ten­ce­re­ye 1 çay ka­şı­ğı toz şe­ker atın... Ay­rı­ca mı­sır ka­buk­la­rı­nı yı­ka­dık­tan son­ra, mı­sır­la­rı kay­nat­tı­ğı­nız ten­ce­re­ye ko­yar­sa­nız çok da­ha de­ği­şik bir tat el­de et­miş olur­su­nuz. İNCİ “-Far­k e­dil­me­yen gör­me bo­zuk­luk­la­rı okul ça­ğı­na ge­lin­di­ğin­de öğ­ren­me­yi zor­laş­tı­rı­yor ve okul­da­ki ba­şa­rı­yı olum­suz et­ki­li­yor... Ya­pı­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­lar; okul­da öğ­ren­me güç­lü­ğü çe­ken ço­cuk­la­rın yüz­de 80’in­den faz­la­sın­da gör­me prob­lem­le­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor...” (...Yrd. Doç. Dr. Şu­le Ziy­lan Göz Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Se­ma Ha­nım’ın ta­ri­fi) BA­LI­KE­SİR MAN­TI­SI MALZEMELER: > 2 adet ta­vuk göğ­sü > 2 su bar­da­ğı haş­lan­mış no­hut > 2 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı > 1 tat­lı ka­şı­ğı kır­mı­zı pul bi­ber > Tuz-ka­ra­bi­ber MANTI HAMURU İÇİN: > 4 su bar­da­ğı un > 2 adet yu­mur­ta > 2 çay ka­şı­ğı tuz HAZIRLANIŞI: İ­çin­de tuz ve ka­ra­bi­ber o­lan 4 su bar­da­ğı su­da ta­vuk gö­ğüs­le­ri­ni haş­la­yıp sü­zün. İ­ri i­ri di­dik­le­yip, tek­rar ta­vuk su­yu ve haş­lan­mış no­hut­la ten­ce­re­ye a­lın. 10 da­ki­ka kay­na­tın. Yu­mur­ta, tuz, un ve çok az su ek­le­yip, sert bir ha­mur ha­zır­la­yın. 20 da­ki­ka din­len­di­rip, 2 be­ze­ye a­yı­rın. Ok­la­vay­la yuf­ka bü­yük­lü­ğün­de a­çın. 2’şer san­tim kes­ti­ği­niz ka­re­le­rin dört u­cu­nu bir­leş­ti­re­rek ka­pa­tın. Bü­yük bir ten­ce­re­de kay­nat­tı­ğı­nız su­da bu boş man­tı­la­rı haş­la­yın. Sü­züp, so­ğuk su­dan ge­çi­rin. Ten­ce­re­de­ki no­hut­lu ta­vu­ğa ek­le­yip, bir ta­şım kay­na­tın. Ü­ze­ri­ne te­re­ya­ğın­da kav­rul­muş kır­mı­zı pul bi­ber gez­di­re­rek ser­vis ya­pın. Al­bü­mü­nüz (...Ay­fer-Em­rah Bil­gi’nin al­bü­mü) ALİ DE­NİZ BİL­Gİ An­ne­si­nin göz be­be­ği... Ama hık de­miş ba­ba­sı­nın bur­nun­dan düş­müş... Şi­iri­niz (...Naz­lı Ba­ye­zit’in sa­tır­la­rı) GEL­ME OR­DA KAL... Ba­na ye­nik, Ba­na kes­kin du­ruş­lar­da gel­me. Gel­me ba­na ve­da­lar­da... Di­li­min var­ma­dı­ğı hiç­bir şe­yi an­la­ta­mam sa­na. Ne var ak­lın­da? Bir yol çiz, Adım adım yak­la­şa­yım kol­la­rı­na. Ba­na ya­rım duy­gu­lar­la gel­me Sus­kun ba­kış­lar­la gel­me ba­na. Se­nin kar­şın­da yi­ne se­ni an­la­tı­rım sa­na Ba­na ben­siz duy­gu­lar­la gel­me, Gel­me ba­na gi­diş­le­rin ari­fe­sin­de. Söz­ler­den dö­nüş­ler­de, Göz­ler­den ka­çış­lar­da, Ba­na ya­nım­day­ken do­nuş­lar­da gel­me.. Uzak­tan he­ves­le­ni­şin­de kal. Ba­na yü­rü­dü­ğün uzun yol­lar­da, Hey­ecan­la at­tı­ğın adım­lar­da kal. Ba­na ge­lir­ken öz­lem­ler­de, Be­ni öy­le se­viş­ler­de kal.. Ba­na gel­me unut­tu­ğun kal­bi­nin boş­lu­ğuy­la Ve sor­ma, ta­şı­ya­mam bun­ca yü­kü tek ba­şı­ma... MAR­KET Kal­bi­ni seç! Re­bul; ka­dın­la­rın so­fis­ti­ke zevk­le­ri­ne ses­le­nen, ma­sal­la­rı ger­çe­ğe dö­nüş­tü­ren par­füm se­ri­si “Aş­kın 3 Ha­li”ni ren­ga­renk kalp­li am­ba­laj­la­rın­da de­odo­rant he­di­ye­si ile su­nu­yor... “Aş­kın 3 Ha­li” se­ri­si; za­rif ta­sa­rım­la­rı, ren­gâ­renk am­ba­laj­la­rı ve ka­lı­cı ko­ku­la­rıy­la mo­dern ka­dı­nın et­ki­le­yi­ci par­fü­mü ola­rak vaz­ge­çil­mez ol­ma­ya aday. Tüm ka­dın­la­rın kul­la­na­bi­le­ce­ği bu üç­lü se­ri­de, her ko­ku­nun ken­di­ne gö­re bir dün­ya­sı var. Do­ğa­dan il­ham alı­na­rak oluş­tu­ru­lan bu ro­man­tik par­füm­ler­le ken­di­ni­zi bir ma­sal pren­se­si ka­dar za­rif ve asil his­se­de­cek, her ko­ku ile gü­zel rü­ya­la­ra da­la­cak­sı­nız... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT