BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gereksiz vitamin ilacı sağlığa zarar veriyor Gereksiz vitamin ilacı sağlığa zarar v

Gereksiz vitamin ilacı sağlığa zarar veriyor Gereksiz vitamin ilacı sağlığa zarar v

Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si’nden Doç. Dr. Gül Öz, dok­to­ra da­nı­şıl­ma­dan yük­sek doz­da vi­ta­min kul­la­nı­mı­nın önem­li sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.> Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si’nden Doç. Dr. Gül Öz, dok­to­ra da­nı­şıl­ma­dan yük­sek doz­da vi­ta­min kul­la­nı­mı­nın önem­li sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Vi­ta­min­le­rin fay­da­lı ola­bil­me­si için kü­çük mik­tar­lar­da alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Doç. Dr. Öz, şun­la­rı di­le ge­tir­di: “Bir vi­ta­mi­nin aşı­rı yük­sek doz­da alın­ma­sı, baş­ka bir vi­ta­mi­nin mik­ta­rı nor­mal ol­sa bi­le kul­la­nı­mı­nı en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği için her vi­ta­mi­nin den­ge­len­miş dü­zey­le­ri iz­len­me­li­dir. Ör­ne­ğin, K vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği yük­sek doz­da E vi­ta­mi­ni kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­bi­lir. Yük­sek E vi­ta­mi­ni, vü­cu­dun K vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı art­tı­ra­rak bu vi­ta­mi­nin ek­sik­li­ği­ne ne­den ola­bi­lir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT