BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bal arıları 4’e kadar sayabiliyor

Bal arıları 4’e kadar sayabiliyor

Avus­tral­ya­lı bir araş­tır­ma­cı, bir su­sam bü­yük­lü­ğün­de bey­ne sa­hip bal arı­la­rı­nın 4’e ka­dar sa­ya­bil­dik­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­dı.Avus­tral­ya­lı bir araş­tır­ma­cı, bir su­sam bü­yük­lü­ğün­de bey­ne sa­hip bal arı­la­rı­nın 4’e ka­dar sa­ya­bil­dik­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Bir tü­ne­lin içe­ri­si­ne 5 işa­ret yer­leş­ti­ril­di ve bun­lar­dan bi­ri­ne nek­tar kon­du. Arı­lar, nek­ta­rın bu­lun­du­ğu ye­re uç­tu. Nek­tar baş­ka bir nok­ta­ya bı­ra­kıl­dı. Bu de­fa, ön­ce nek­ta­rın ilk kon­du­ğu nok­ta­ya uç­tu­lar, yi­ye­ce­ği bu­la­ma­yın­ca, ikin­ci nok­ta­ya geç­ti­ler. Bu şe­kil­de üçün­cü ve dör­dün­cü aşa­ma­la­ra ge­çi­ri­len arı­lar, dört­ten yu­ka­rı­ya çı­ka­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT