BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhalefet partilerinin güneydoğu mes’uliyeti

Muhalefet partilerinin güneydoğu mes’uliyeti

Sözü­müz CHP, MHP, DP ve gü­ney­do­ğu­da se­çi­me gi­re­cek han­gi mu­ha­le­fet par­ti­si var ise on­la­ra. Bu par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze şu­nu sor­mak is­te­riz. Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir za­ma­nın­da, her­han­gi bir böl­ge­sin­de se­çim ya­pı­la­cak ol­sa fa­kat ora­sı tef­ri­ka­cı mi­li­tan­lar­la on­la­rın sevk ve ida­re­sin­de­ki po­li­ti­ka­cı­la­rın kur­ta­rıl­mış böl­ge­si ise ne ya­par­sı­nız? Ve­re­ce­ği­niz ce­vap, her­hal­de “mü­ca­de­le ede­riz” ola­cak­tır. Mü­ca­de­le da­ya­nış­ma ile olur. O da içi­niz­den han­gi­ni­zin se­çil­me şan­sı da­ha yük­sek­se onun ya­nın­da yer al­mak­tır.Sözü­müz CHP, MHP, DP ve gü­ney­do­ğu­da se­çi­me gi­re­cek han­gi mu­ha­le­fet par­ti­si var ise on­la­ra. Bu par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze şu­nu sor­mak is­te­riz. Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir za­ma­nın­da, her­han­gi bir böl­ge­sin­de se­çim ya­pı­la­cak ol­sa fa­kat ora­sı tef­ri­ka­cı mi­li­tan­lar­la on­la­rın sevk ve ida­re­sin­de­ki po­li­ti­ka­cı­la­rın kur­ta­rıl­mış böl­ge­si ise ne ya­par­sı­nız? Ve­re­ce­ği­niz ce­vap, her­hal­de “mü­ca­de­le ede­riz” ola­cak­tır. Mü­ca­de­le da­ya­nış­ma ile olur. O da içi­niz­den han­gi­ni­zin se­çil­me şan­sı da­ha yük­sek­se onun ya­nın­da yer al­mak­tır. Di­yar­ba­kır ve gü­ney­do­ğu bu­gün âde­ta bu has­sas va­zi­yet­te. Te­rör, hal­kı san­ki esir al­mış. Böl­ge “dük­kân aç-dük­kân ka­pa!” bas­kı­sı al­tın­da. Bu kö­tü­le­rin kö­tü­sü fil­mi 1980 ön­ce­sin­de çok gör­müş­tük. Ger­çek o ki gü­ney­do­ğu ve kıs­men do­ğu­da bir dev­let­ten, bir­lik ve bü­tün­lük­ten ya­na bir par­ti var, bir de onun kar­şı­sın­da olan. Bir­lik ta­raf­ta­rı olan par­ti­nin adı­nın AK Par­ti, ka­ra par­ti, ye­şil par­ti ol­ma­sı mü­him de­ğil. İk­ti­dar­da ol­ma­sı da öy­le. Fii­li du­rum mü­him. Fii­li du­rum, va­tan bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan AK Par­ti ile bir­li­ğe kar­şı mü­ca­de­le eden­ler­den iba­ret, baş­ka­sı nâ­mev­cut. İn­san­lar, bu­ra­lar­da san­ki esir. Ken­di ha­li­ne bı­ra­kı­lın­ca Cum­hur­baş­ka­nı­nın yol­la­rı­na kam­yon kam­yon gül ser­pi­yor, Baş­ba­ka­nı­nı bağ­rı­na ba­sı­yor, Ge­nel­kur­may baş­ka­nı­nı mu­hab­bet­le ku­cak­lı­yor. Bu man­za­ra­la­rı çok ya­kın­da gör­dük. Ama bu­gün Baş­ba­kan ay­nı şeh­re, Di­yar­ba­kır’a gi­din­ce ter­si mu­ame­ley­le kar­şı­laş­tı. So­kak­lar­dan kal­dı­rıl­ma­yan o çöp­ler, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı sa­yın Er­do­ğan’ın şah­sın­da he­pi­ni­ze kar­şıy­dı. Lüt­fen. Ne olur­su­nuz. Siz­den dev­let, mil­let ve ya­rın­la­rı­mız adı­na, Kürt, Türk, her ne un­sur var­sa on­lar adı­na is­ti­yo­ruz. Ey CHP! Ey MHP! Ey di­ğer par­ti­ler! Ha­yal gör­me­yin. Dev­let ha­ya­tı, ha­ya­li kal­dır­maz. Taş gi­bi ger­çek o ki mez­kur böl­ge­miz­de AK Par­ti ve di­ğer par­ti var. Da­ha doğ­ru­su Türk ik­ti­dar par­ti­si ile em­per­ya­liz­min gü­dü­mün­de­ki bö­lü­cü ör­güt var. Di­ğer par­ti, bir za­val­lı. Acı­na­cak hal­de. İki ara­ya sı­kış­ma­nın aza­bın­da. Siz bir var­lık gös­te­re­me­ye­ce­ği­ni­ze gö­re öy­ley­se ge­lin şöy­le bir or­tak be­yan­na­me neş­re­din: -Biz aşa­ğı­da adı ya­zı­lı par­ti­ler, ma­hal­li se­çim­ler için Gü­ney­do­ğu­da AK Par­ti le­hi­ne fe­ra­gat­ta bu­lu­nu­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin yü­ce men­fa­at­le­ri bu­nu em­ret­ti­ği için böy­le dav­ran­dık! Bi­zi se­ven her­kes bu böl­ge­de AK Par­ti’yi des­tek­le­sin” Bu­nu yap­tı­ğı­nız­da di­ğer böl­ge­ler­de faz­la­sıy­la ka­za­na­cak­sı­nız. Kü­çük, ha­sis, ba­sit, cim­ri men­fa­at­le­rin ada­mı, par­ti­si, söz­cü­sü ol­ma­yın. Bu­gün şart­lar AK Par­ti’yi gös­ter­di­ği için onun le­hi­ne fe­ra­gat ge­rek­mek­te. Bu içi­niz­den bi­ri de ola­bi­lir­di. Lüt­fen, mes’uli­ye­ti­ni­zi, mü­kel­le­fi­ye­ti­ni­zi, va­tan bor­cu­nu bu şe­kil­de ifa edin. Bir oy bi­le çok de­ğer­li. Yok­sa ya­rın dö­vün­mek bir pa­ra et­mez. Şu gün Bal­kan­lar için dö­vün­me­nin fay­da­sı var mı? Ya­rın AK Par­ti, Di­yar­ba­kır’da se­çi­mi kay­be­der­se as­lın­da kay­be­den Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ola­cak­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT