BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Japon devi Türkiye’yi seçti

Japon devi Türkiye’yi seçti

Ja­pon­ya pa­za­rı­nın yüz­de 70, dün­ya pa­za­rı­nın yüz­de 23’ü­nü e­lin­de tu­tan T­su­ba­ki De­part­man Mü­dü­rü Ma­su­da, “Tür­ki­ye umut oldu” dediEN BÜ­YÜK ŞOK DAM­PE­Rİ İS­DE­MİR’E Ma­su­da, Ja­pon mü­hen­dis­le­rin ma­ki­ne­le­re za­rar ver­me­yi ön­le­yen dar­be e­mi­ci gü­ven­lik e­le­ma­nı o­lan şok dam­pe­rin dün­ya­da­ki en bü­yük ör­ne­ği­ni İs­ken­de­run’da ku­ru­lu İS­DE­MİR i­çin ü­ret­ti­ği­ni bil­di­re­rek, “şu a­na ka­dar en bü­yü­ğü 275 bin kgf o­lan şok dam­pe­rin 375 bin kgf’si­ni ü­re­ti­yo­ruz. Şok dam­per­ler her ge­çen yıl hız­la bü­yü­yen İSDE­MİR’in ü­re­tim ka­li­te­si­ni ar­tı­ra­cak “de­di. Zin­cir ürü­nün­de, Ja­pon­ya pa­za­rı­nın yüz­de 70, dün­ya pa­za­rı­nın yüz­de 23’ü­nü elin­de tu­tan Tsu­ba­ki En­düs­tri­yel Ürün­ler, 3 yıl­dan be­ri fa­ali­yet gös­ter­di­ği Tür­ki­ye­’yi Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­ne ulaş­mak için üs ola­rak be­lir­le­di. Fir­ma­nın Av­ru­pa Ku­rum­sal Müş­te­ri De­part­ma­nı Mü­dü­rü Marky Ma­su­da, 30 yıl­dan bu ya­na ağır­lık­lı ola­rak Ba­tı ve Or­ta Av­ru­pa­’da yo­ğun­la­şan Tsu­ba­ki­’nin, ro­ta­sı­nı, sa­na­yi­si ge­le­cek için umut ve­ren Do­ğu Av­ru­pa ve Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­ne de çe­vir­di­ği­ni kay­det­ti. BÜ­YÜK­LE­RE ÜRÜN VE­Rİ­YOR Tür­ki­ye­’ye 3 se­ne ön­ce gir­dik­le­ri­ni, kı­sa sü­re­de pa­za­rı hız­la bü­yüt­tük­le­ri­ni, ara­la­rın­da Re­na­ult Ma­is, Hon­da, To­yo­ta, Ar­çe­lik, Bri­sa, Eti, Pa­şa­bah­çe, İs­de­mir, Er­de­mir, Asil Çe­lik gi­bi bü­yük öl­çek­li fir­ma­la­rın da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da sa­na­yi ku­ru­lu­şu­na hiz­met ver­me­ye baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan Ma­su­da, şun­la­rı söy­le­di: “Yıl­lık ci­ro­su 1.3 mil­yar eu­ro­ya ula­şan fir­ma­mız de­mir-çe­lik, gı­da, am­ba­laj, oto­mo­tiv gi­bi sek­tör­le­rin en­düs­tri­yel ürün ih­ti­ya­cı­nın en önem­li te­da­rik­çi­le­rin­den. Tür­ki­ye­’de­ki po­tan­si­yel biz­le­ri ge­le­cek için he­ye­can­lan­dı­rı­yor. Bu­ra­da 3 yı­lı­mız ba­şa­rı­lar­la do­lu. Eko­no­mik an­lam­da da­ha gü­ven­li ve ba­tı­ya ya­kın Tür­ki­ye, sa­na­yi­leş­me sü­re­cin­de umut olan Or­ta Do­ğu ile köp­rü ku­ra­cak. Ay­rı­ca son yıl­lar­da yo­ğun ça­lış­tı­ğı­mız ge­liş­miş ül­ke­ler­de pi­ya­sa­la­rın da­ral­ma­ya baş­la­ma­sı da Tür­ki­ye­’nin öne­mi­ni da­ha da ar­tır­dı. Zin­cir­de Ja­pon­ya pa­za­rı­nın yüz­de 70, dün­ya pa­za­rı­nın yüz­de 23’ü­nü elin­de tu­tan fir­ma­mız, zin­ci­rin ya­nın­da tek yön­lü rul­man, kab­lo ta­şı­yı­cı­lar, şok dam­per ile do­ğu Av­ru­pa ve or­ta do­ğu­’nun ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT