BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SEÇİME 9 GÜN KALDI

SEÇİME 9 GÜN KALDI

4 Ka­sım­ tarihinde ya­pı­la­cak ABD Baş­kan­lık se­çim­le­ri için sa­yı­lı gün­ler ka­la De­mok­rat Parti ada­yı Barack Oba­ma ve Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti ada­yı John McCa­in ara­sın­da­ki çekişme sü­rü­yorSeçim gününün yaklaşmasıyla birlikte Demokrat Parti adayı Obama ve Cumhuriyetçi Partili rakibi McCain mitingden mitinge koşuyor. ABD’de, De­mok­rat­la­rın baş­kan ada­yı Ba­rack Oba­ma, se­çi­me çok az bir za­man ka­la an­ket­ler­de­ki üs­tün­lü­ğü­nü sür­dü­rü­yor. Ra­ki­bi Cum­hu­ri­yet­çi ra­ki­bi John McCa­in’le oy far­kı­nı bir ara iki ha­ne­li ra­kam­la­ra yük­selt­ti­ği be­lir­ti­len Oba­ma’nın her­han­gi bir sür­priz ya­şan­maz­sa Be­yaz Sa­ray’a çı­kan ilk si­ya­hi ol­ma­sı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Reu­ters/C-SPAN/Zogby or­tak araş­tır­ma­sı­na gö­re McCa­in ve De­mok­rat­la­rın ada­yı Ba­rack Oba­ma ara­sın­da­ki fark, ge­çen per­şem­be gü­nü Oba­ma le­hi­ne 12 pu­an­ken dün 5’e düş­tü. Bu son yok­la­ma­da Oba­ma yüz­de 49, McCa­in ise yüz­de 44’lük ba­şa­rı el­de et­ti. Araş­tır­ma­nın ha­ta pa­yı­nın yüz­de 2.9 ora­nın­da ol­du­ğu kay­de­dil­di. Araş­tır­ma­cı John Zogby, “Eği­lim McCa­in le­hi­ne. McCa­in her gün yük­se­lir­ken, Oba­ma da gün­lük ola­rak ge­ri­le­di. Bu­nun, McCa­in’in eko­no­mi ile il­gi­li açık­la­ma­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” de­di. McCa­in, kam­pan­ya­sın­da son gün­ler­de eko­no­mi te­ma­sı­na ağır­lık ver­me­ye baş­la­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT