BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 11.6 milyar dolar borç ödeyeceğiz

11.6 milyar dolar borç ödeyeceğiz

Dev­let, 2009 yı­lın­da büt­çe­den, önü­müz­de­ki 6 yı­lın en yük­sek dış borç öde­me­si­ni ya­pa­cak.Dev­let, 2009 yı­lın­da büt­çe­den, önü­müz­de­ki 6 yı­lın en yük­sek dış borç öde­me­si­ni ya­pa­cak. Ha­zi­ne­’nin 2009 yı­lı prog­ra­mı­na gö­re, ye­ni yıl­da 7 mil­yar 525 mil­yon do­la­rı ana pa­ra, 4 mil­yar 63 mil­yon do­la­rı da fa­iz ol­mak üze­re, top­lam 11 mil­yar 588 mil­yon do­lar dış borç öde­me­sin­de bu­lu­nu­la­cak. Bu ra­kam, 2010 yı­lın­da 7 mil­yar 667 mil­yon do­la­rı ana pa­ra, 3 mil­yar 605 mil­yon do­la­rı da fa­iz ol­mak üze­re 11 mil­yar 273 mil­yon do­lar ola­rak ger­çek­le­şe­cek. Dış borç öde­me­le­ri, 2011 yı­lın­dan iti­ba­ren ka­de­me­li ola­rak dü­şe­cek. Bu­na gö­re, dış borç öde­me­si 2011 yı­lın­da 9 mil­yar 201 mil­yon do­lar, 2012 yı­lın­da ise 8 mil­yar 140 mil­yon do­la­ra ge­ri­le­ye­cek. Önü­müz­de­ki dö­nem­de büt­çe­den en dü­şük dış borç öde­me­si 2013 yı­lın­da ya­pı­la­cak. Bu­na gö­re, 2013’te 3 mil­yar 279 mil­yon do­lar ana pa­ra, 2 mil­yar 491 mil­yon do­lar da fa­iz ol­mak üze­re top­lam 5 mil­yar 770 mil­yon do­lar öde­ne­cek. Dev­let, 2014 yı­lın­da ise 4 mil­yar 765 mil­yon do­lar ana pa­ra, 2 mil­yar 246 mil­yon do­lar da fa­iz ol­mak üze­re, 7 mil­yar 12 mil­yon do­lar öde­me­de bu­lu­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT