BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gazi maaşına yüzde 8.7 zam

Gazi maaşına yüzde 8.7 zam

Ga­zi­ler ve va­ta­ni hiz­met ter­ti­bin­den ay­lık alan­lar ile muh­taç, güç­süz ve kim­se­siz­le­re öde­nen 65 yaş ay­lı­ğı 2009 yı­lın­da kü­mü­la­tif ola­rak yüz­de 8.7 ora­nın­da zam­la­na­cak.Ga­zi­ler ve va­ta­ni hiz­met ter­ti­bin­den ay­lık alan­lar ile muh­taç, güç­süz ve kim­se­siz­le­re öde­nen 65 yaş ay­lı­ğı 2009 yı­lın­da kü­mü­la­tif ola­rak yüz­de 8.7 ora­nın­da zam­la­na­cak. 2009 Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ta­sa­rı­sı ve­ri­le­ri­ne gö­re, ga­zi­ler de 1 Ocak 2009’da dev­let me­mur­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi yüz­de 4, tem­muz ayı ba­şın­da ise yüz­de 4.5 ora­nın­da ar­ta­cak. Bu şe­kil­de ha­len 301.6 TL olan ga­zi maa­şı, ocak ayın­da 313.65 TL ola­cak. Ga­zi maa­şı tem­muz zam­mıy­la bir­lik­te 327.8 TL’­ye çı­ka­cak. Ga­zi­le­rin dul eş­le­ri­nin 241 TL olan maa­şı da 250 TL olacak. Ye­ni yıl­da muhtaç maaşı da 86 TL olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT