BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > KOBİDER’den Terim’in artırılan ücretine tepki

KOBİDER’den Terim’in artırılan ücretine tepki

Nu­ret­tin Öz­genç, “Han­gi ba­şa­rı­nın kar­şı­lı­ğı, Baş­ba­kan­dan 29 kat da­ha faz­la ma­aş­tır” di­ye sor­duMİL­Lİ OL­MAK ÖNEM­Lİ Pro­fes­yo­nel­ce ya­pıl­sa da önem­li olan işin ‘mil­li’ ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Nu­ret­tin Öz­genç, “Ö­zel sek­tör­de şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri 40-50 bin YTL ma­aş ala­bi­lir­ler, fa­kat ül­ke­yi yö­ne­ten Baş­ba­ka­na 9 bin YTL ma­aş öde­ni­yo­r” de­di. Kü­çük ve Or­ta Bü­yük­lük­te­ki İş­let­me­ler Der­ne­ği (KO­Bİ­DER) Baş­ka­nı Nu­ret­tin Öz­genç, Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­ri­m’­in 110 bin YTL olan ma­aşı­nın az gö­rü­le­rek Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 260 bin YTL’­ye yük­sel­til­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Tür­ki­ye­’de 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin or­ta­la­ma gı­da ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı­nın 2008 yı­lı ağus­tos ayın­da 1016.57 YTL ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Öz­genç, şun­la­rı kay­det­ti: “Ki­şi ba­şı­na dü­şen GSMH’­nın 5 bin do­la­rın al­tın­da ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de Baş­ba­kan maa­şı 9 bin YTL, mil­let­ve­ki­li­nin maa­şı 8 bin YTL iken, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­ri­m’­in ay­lı­ğı­nın 110 bin YTL’­den 260 bin YTL’­ye yük­sel­til­me­si, (Kaf da­ğın­dan kar ba­ğış­la­ma­ya ben­ze­mek­te­dir.) Han­gi ba­şa­rı­nın kar­şı­lı­ğı­dır ki Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü, Baş­ba­kan­dan 29 kat da­ha faz­la ma­aş alı­yor, bu­nu an­la­mış de­ği­li­z” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT