BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyam ikizleri ayrıldı

Siyam ikizleri ayrıldı

Irak’ta şubat ayında dünyaya gelen gö­ğüs ve mi­de­le­rin­den bağ­lı Irak­lı si­yam ikiz­le­ri­ Suu­di Ara­bis­tan’da ya­pı­lan bir ame­li­yat­la ay­rıl­dı­.Irak’ta şubat ayında dünyaya gelen gö­ğüs ve mi­de­le­rin­den bağ­lı Irak­lı si­yam ikiz­le­ri­ Suu­di Ara­bis­tan’da ya­pı­lan bir ame­li­yat­la ay­rıl­dı­. Res­mi Suu­di ha­ber ajan­sına gö­re, ame­li­yat eki­bi­nin şe­fi Ab­dul­lah El Ra­bi­a, “İyad ile Zi­yad’ın ay­rıl­ma­sı için ya­pı­lan ope­ras­yon­da hiç­bir komp­li­kas­yon ol­ma­dı­ğı­nı” be­lirt­ti. El Ra­bi­a, 6 ay­dır Ri­yad’da­ki has­ta­ne­de ya­tan ikiz­le­rin bu sü­re­de so­lu­num prob­lem­le­ri ya­şa­dık­la­rı ve üç de­fa yo­ğun ba­kı­ma kal­dı­rıl­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT