BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > IMF Başkanı görevde kaldı IMF Başkanı görevde kaldı

IMF Başkanı görevde kaldı IMF Başkanı görevde kaldı

Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu IM­F’­nin ka­rar ma­ka­mı olan İc­ra Di­rek­tör­le­ri Ku­ru­lu, IMF baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kah­n’­ın, ka­mu­oyu­na yan­sı­yan ev­li­lik dı­şı iliş­ki­si­ne rağ­men, gö­re­vin­de kal­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu IM­F’­nin ka­rar ma­ka­mı olan İc­ra Di­rek­tör­le­ri Ku­ru­lu, IMF baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kah­n’­ın, ka­mu­oyu­na yan­sı­yan ev­li­lik dı­şı iliş­ki­si­ne rağ­men, gö­re­vin­de kal­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Ko­nu­ya iliş­kin açı­lan so­ruş­tur­ma­yı de­ğer­len­di­ren ku­rul, Stra­uss-Kah­n’­ın ey­le­mi­nin, “ü­zün­tü ve­ri­ci ve yan­lış bir ki­şi­sel yar­gı­” oluş­tur­du­ğu, an­cak bu­nun gö­rev­den ay­rıl­ma­yı ge­rek­tir­me­di­ği so­nu­cu­na var­dı. IMF İc­ra Di­rek­tör­le­ri Ku­ru­lu­’nun en kı­dem­li üye­si Sha­ko­ur Shaa­lan, ga­ze­te­ci­le­re, bu ola­yın, IMF baş­ka­nı ola­rak Stra­uss-Kah­n’­in gö­re­vi­ni et­ki­li şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Stra­uss-Kahn da açık­la­ma­sın­da, “Bu olay­dan do­la­yı bü­yük üzün­tü du­yu­yo­rum ve so­rum­lu­lu­ğu­mu ka­bul edi­yo­rum. Ku­rul­dan, IMF per­so­ne­li ve ai­lem­den özür di­le­di­m” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT