BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Güneş enerjisi tarlaları geliyor

Güneş enerjisi tarlaları geliyor

Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan rüz­gâr ener­ji­si­ne dö­nük ya­pı­lan ya­tı­rım ata­ğı­nın ar­dın­dan, gü­neş ener­ji­sin­den elek­trik üre­ti­mi­ne yö­ne­lik ye­ni bir dö­nem baş­lı­yorEner­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ha­san Kök­taş, rüz­gar­da ya­şa­nan atı­lı­mın önü­müz­de­ki gün­ler­de gü­neş ener­ji­sin­de ya­şa­na­ca­ğı­nı, bunun için Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ile bir­lik­te yol ha­ri­ta­sı üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Gü­neş ener­ji­si­ne dö­nük ya­tı­rım­lar için özel sek­tö­rün baş­vu­ru­la­rı­nı ka­bul et­me­ye, na­sıl baş­vu­ru alı­na­ca­ğı ve bun­la­rın na­sıl de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ne dö­nük bir yö­net­me­lik ha­zır­la­ya­cak­la­rı­nı an­la­tan Kök­taş, gü­neş ener­ji­si ko­nu­sun­da da tıp­kı rüz­gar­da ol­du­ğu gi­bi bü­yük bir ya­tı­rım ha­re­ket­li­li­ği bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. BÜYÜK POTANSİYEL Yıl­da 300 mil­yar ki­lo­vat saa­tin üze­rin­de tek­nik po­tan­si­yel ba­rın­dı­ran gü­neş ener­ji­sin­den elek­trik üre­ti­mi im­ka­nı­nı uzun va­de­de adım adım dev­re­ye sok­mak üze­re ilk adım­la­rı ata­cak­la­rı­nı be­lir­ten Kök­taş, “Na­sıl geç­ti­ği­miz 3 yıl­da ül­ke­mi­zin her ye­rin­de rüz­gar çift­lik­le­ri ku­rul­ma­sı­na ta­nık ol­duy­sak, önü­müz­de­ki yıl­lar­da da gü­neş ener­ji­si tar­la­la­rı­nın ku­rul­du­ğu­na ta­nık ola­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT