BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz ateşi Körfez’i sardı

Kriz ateşi Körfez’i sardı

O. Doğu’nun büyük bankalarından Gulf Bank’ın kurtarıldığını Mü­dü­r el-T­hu­na­yan açıkladı.O. Doğu’nun büyük bankalarından Gulf Bank’ın kurtarıldığını Mü­dü­r el-T­hu­na­yan açıkladı. Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve re­el sek­tö­re sıç­ra­yan kü­re­sel kriz, pet­rol zen­gi­ni Or­ta Do­ğu ül­ke­le­rin­de de ken­di­ni his­set­tir­me­ye baş­la­dı. Ku­veyt Mer­kez Ban­ka­sı, ba­tık kre­di­ler ve pi­ya­sa­lar­da­ki za­yıf­la­ma­nın et­ki­siy­le kâ­rı iki çey­rek­tir dü­şen Gulf Ban­k’­ı kur­ta­rır­ken, Suu­di Ara­bis­tan hü­kü­me­ti de dü­şük ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­nın fa­iz­siz kul­la­nı­mı­na su­nul­mak üze­re Suu­di Cre­dit Ban­ka­sı­na 10 mil­yar ri­yal (2.67 mil­yar do­lar) ver­di. Kü­re­sel fi­nan­sal kriz ne­de­niy­le Kör­fez ül­ke­le­ri­nin bir­ço­ğun­da bor­sa­lar­da pa­zar gü­nü bü­yük ka­yıp­lar ya­şa­dı. Ka­tar ve Um­ma­n’­da bor­sa yüz­de 8’den faz­la dü­şer­ken, Du­ba­i’­de ka­yıp yüz­de 5.53 ol­du. Suu­di Ara­bis­tan bor­sa­sı­nın ka­yıp­la­rı ise iki gün­de yüz­de 10’u geç­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT