BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vardan: Körfez ülkelerine karşı ön yargılıyız

Vardan: Körfez ülkelerine karşı ön yargılıyız

Tür­ki­ye­’nin Kör­fez ül­ke­le­ri için gü­ven­li li­man ol­du­ğu­nu be­lir­ten MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı, “Ön­ yar­gı­la­rı­mız­dan kur­tu­lur­sak ka­zanç­lı olu­ru­z” de­diMüs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, “Kör­fez fon­la­rı­nın Tür­ki­ye­’ye ak­ta­rıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için ül­ke­miz­de­ki ön yar­gı­lı bir­çok fik­rin de­ğiş­me­si ge­re­ki­yo­r” de­di. “12. MÜ­Sİ­AD Ulus­la­ra­ra­sı Fu­arı”­nı de­ğer­len­di­ren Var­dan, 17 ül­ke­den 23 mi­sa­fir ba­kan ve 61 ül­ke­den 2 bin 200’ü aş­kın iş ada­mı­nın ge­le­rek, der­nek üye­le­riy­le ti­ca­ri iş­bir­li­ği­ni gö­rüş­tük­le­ri­ni kay­det­ti. Özel­lik­le Kör­fez ül­ke­le­rin­de bi­ri­ken fon faz­la­sı­nın, ih­ti­ya­cı olan­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı ko­nu­su üze­rin­de ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­nın ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Var­dan, “Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra bu im­kan­lar­dan ül­ke­mi­zin et­kin bir şe­kil­de ya­rar­la­na­bil­me­si ve fon­la­rın ül­ke­mi­ze ak­ta­rıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için ül­ke­miz­de­ki ön yar­gı­lı bir­çok fik­rin ar­tık de­ğiş­me­si ge­re­ki­yo­r” de­di. Var­dan, şun­la­rı söy­le­di: “Dün­ya ül­ke­le­ri Kör­fez fon­la­rı ile ül­ke­le­ri­ni fi­nan­se et­mek için bir­bir­le­riy­le mü­ca­de­le eder­ken, ba­zı sap­lan­tı­la­rı­mız­dan ve ön yar­gı­la­rı­mız­dan kur­tu­lur, ken­di­mi­ze ve ül­ke­mi­ze gü­ve­nir­sek, bu fon­la­rı bü­yük bir bö­lü­mün ül­ke­mi­ze ra­hat­lık­la kay­dı­ra­bi­li­riz. Çün­kü on­lar gü­ve­ni­lir bir li­man arı­yor­lar, biz­de de bu fon­la­rın kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği pro­je, kâr­lı iş im­kan­la­rı ve gü­ve­ni­lir li­man var.” İŞ ADAMLARI EL SIKIŞTI 12. MÜ­Sİ­AD Ulus­la­ra­ra­sı Fu­arı­’n­da, İs­tan­bul Ma­den ve Me­tal­ler İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri­’nin des­te­ğiy­le oluş­tu­ru­lan alım he­yet­le­rin­de; otel ve res­to­ran ekip­man­la­rın­dan ofis mo­bil­ya­la­rı­na, mut­fak eş­ya­la­rın­dan plas­tik mal­ze­me­le­re ka­dar bir­çok sek­tör tem­sil­ci­si iş a­da­mı el sı­kış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT